Uloga odbora u provedbenim ovlastima Europske komisije

Prije donošenja provedbenih akata, Europska komisija mora se o nacrtu koji predlaže savjetovati s odborom koji se sastoji od predstavnika svake zemlje EU-a.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije.

SAŽETAK

Prije donošenja provedbenih akata, Europska komisija mora se o nacrtu koji predlaže savjetovati s odborom koji se sastoji od predstavnika svake zemlje EU-a.

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uredbom se utvrđuju pravila za kontrolu u vezi s mehanizmima nadzora zemalja EU-a nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (članak 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - UFEU). Navedena kontrola provodi se sredstvima koja su u žargonu EU-a dobro poznata pod nazivom „odborski” postupci, tj. Komisija mora odborima koji se sastoje od predstavnika zemalja EU-a i kojima predsjeda Komisija podnijeti nacrt svakog provedbenog akta.

U skladu s najnovijim izvješćem Komisije o napretku u vezi sa sustavom komitologije, postoji približno 300 odbora, koji obuhvaćaju gotovo sve nadležnosti EU-a (posebice poljoprivredu, okoliš, prijevoz, zdravlje i potrošače itd.). Komisija je u 2013. donijela više od 1 700 provedbenih akata.

KLJUČNE TOČKE

Uredbom se utvrđuju dva postupka kontrole Komisije nad izvršavanjem njezinih provedbenih ovlasti (što jamči zakonodavac):

Postupak ispitivanja: uglavnom se primjenjuje za: i. mjere općenitog područja primjene; i ii. mjere u određenim područjima politike (primjerice u područjima poljoprivrede, ribarstva, okoliša, zdravlja, trgovine i oporezivanja).

Provedbene akte Komisije mora podržati kvalificirana većina odbora (ponderirani sustav glasovanja u kojemu 16 od 28 zemalja EU-a (1) mora glasati „za” i ti glasovi moraju predstavljati najmanje 65 % stanovništva EU-a). Ako odbor da negativno mišljenje, Komisija nacrt akta može podnijeti žalbenom odboru da se utvrdi treba li nastaviti s ispitivanjem mjere ili treba izmijeniti tekst. Ako rasprave odbora rezultiraju nedavanjem mišljenja, Komisija pod određenim uvjetima može donijeti nacrt akta.

Savjetodavni postupak: općenito se primjenjuje za sve ostale provedbene mjere (primjerice, pojedinačne mjere u području kulture). Komisija mora u što većoj mjeri u obzir uzeti mišljenje odbora koje se donosi običnom većinom (većinom onih koji glasaju).

Pravo nadzora Europskog parlamenta i Vijeća: kada se temeljni zakonodavni akt donosi u redovnom zakonodavnom postupku (najčešći postupak donošenja odluke koji obuhvaća većinu područja politike i u kojem Europski parlament i Vijeće imaju jednaku važnost), Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo koje vrijeme obavijestiti Komisiju da smatraju da predloženi provedbeni akt nadilazi ovlasti dodijeljene Komisiji. U takvim slučajevima Komisija mora revidirati nacrt akta i odlučiti hoće li ga zadržati, izmijeniti ili povući.

KADA OVA UREDBA STUPA NA SNAGU?

Od 1. ožujka 2011.

POZADINA

Članak 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije dopušta Komisiji donošenje provedbenih mjera za pravni akt kada su potrebni jednaki uvjeti provedbe. Temeljnim pravnim aktom mora se Komisiji izričito prenijeti ovlast donošenja provedbenih akata.

Vidjeti i mrežnu stranicu Europske komisije o komitologiji.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 182/2011

1.3.2011.

-

SL L 55, 28.2.2011., str. 13. - 20.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije o radu odbora u 2013. (COM(2014) 572 završna verzija od 16. rujna 2014.).

Posljednje ažuriranje 20.01.2015(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.