Međunarodne konvencije i sporazumi EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Članak 216. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Članak 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

ŠTO U UGOVORIMA EU-A PIŠE O KONVENCIJAMA I SPORAZUMIMA EU-A?

KLJUČNE TOČKE

Međunarodni sporazumi (konvencije, ugovori)

Međunarodni sporazumi zaključuju se između EU-a s jedne strane i drugog tijela javnog međunarodnog prava, npr. države ili međunarodne organizacije, s druge. U članku 216. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU) navode se slučajevi u kojima je EU ovlašten zaključiti takve sporazume. Nakon pregovaranja i potpisivanja sporazuma te u skladu s predmetom sporazuma, možda bude potrebna ratifikacija aktom sekundarnog zakonodavstva.

Nadalje, i međunarodni su sporazumi sa zemljama koje nisu članice EU-a ili s međunarodnim organizacijama sastavni dio zakonodavstva EU-a. Ti su sporazumi zasebni od primarnog prava i sekundarnog zakonodavstva te čine kategoriju sui generis. U skladu s nekim presudama Suda, ponekad mogu imati neposredan učinak i njihova je pravna snaga veća od sekundarnog zakonodavstva, čije odredbe stoga moraju slijediti odredbe međunarodnih sporazuma.

Dodatno, člankom 207. UFEU-a uređuje se trgovinska politika EU-a – ključnu vanjsku nadležnosti EU-a i središnji element njegovih odnosa s ostatkom svijeta.

Primjeri međunarodnih sporazuma:

Ako predmet sporazuma nije pod isključivom nadležnošću EU-a, i zemlje EU-a moraju potpisati ugovor. Takvi su sporazumi poznati kao ugovori miješane vrste. To znači da uz sam EU, zemlje EU-a postaju ugovorne strane prema ugovornim stranama izvan EU-a. Ugovori miješane vrste mogu zahtijevati i donošenje unutarnjeg akta EU-a radi podjele obveza između zemalja EU-a i EU-a.

GLAVNI DOKUMENTI

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio peti: Vanjsko djelovanje Unije – Glava V.: Međunarodni sporazumi – Članak 216. (SL C 202, 7.6.2016., str. 144.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio peti: Vanjsko djelovanje Unije – Glava II.: Zajednička trgovinska politika – Članak 207. (bivši članak 133. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 140.–141.)

Posljednje ažuriranje 13.03.2020