Međunarodni sporazumi i vanjske nadležnosti EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Članak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU-a)

Članak 4. UFEU-a

Članak 207. UFEU-a

Članak 216. UFEU-a

ČEMU SLUŽE OVI ČLANCI?

Njima se određuju pravne ovlasti EU-a da pregovara i zaključuje međunarodne sporazume, i njegova isključiva ili zajednička nadležnost za sklapanje takvih sporazuma.

KLJUČNE TOČKE

Međunarodni sporazumi (konvencije, ugovori)

Vanjska nadležnost EU-a

Isključiva nadležnost i zajednička nadležnost

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio prvi – Načela – Glava I. – Kategorije i područja nadležnosti Unije – Članak 3. (SL C 202, 7.6.2016., str. 51.)

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio prvi – Načela – Glava I. – Kategorije i područja nadležnosti Unije – Članak 4. (SL C 202, 7.6.2016., str. 51.–52.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio peti – Vanjsko djelovanje Unije – Glava II.– Zajednička trgovinska politika – članak 207. (bivši članak 133. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 140.–141.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio peti – Vanjsko djelovanje Unije – Glava V. – Međunarodni sporazumi – Članak 216. (SL C 202, 7.6.2016., str. 144.)

Posljednje ažuriranje 08.04.2020