Podjela nadležnosti unutar Europske unije

 

SAŽETAK

EU ima samo one nadležnosti koje su mu dodijeljene na temelju ugovora (načelo dodjeljivanja). U skladu s tim načelom EU može djelovati unutar granica nadležnosti koje su mu na temelju ugovora dodijeljene u zemljama EU-a za postizanje ciljeva koji su u njima utvrđeni. Nadležnosti koje EU-u nisu dodijeljene na temelju ugovora, ostaju u zemljama EU-a. Ugovorom iz Lisabona pojašnjava se podjela nadležnosti između EU-a i zemalja EU-a. Te su nadležnosti podijeljene u tri glavne kategorije:

Tri glavne vrste nadležnosti

Posebne nadležnosti

EU može poduzimati mjere kako bi se osiguralo da zemlje EU-a koordiniraju svoje ekonomske i socijalne politike te politiku zapošljavanja na razini EU-a.

Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a karakteriziraju posebne institucionalne značajke, kao što je ograničeno sudjelovanje Europske komisije i Europskog parlamenta u postupku donošenja odluka i isključenje bilo koje zakonodavne aktivnosti. Tu politiku definira i provodi Europsko vijeće (sastavljeno je od čelnika država ili vlada zemalja EU-a) i Vijeće (sastavljeno je od predstavnika svake zemlje EU-a na ministarskoj razini). Predsjednik Europskog vijeća i Visoki predstavnik Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku predstavljaju EU u pitanjima zajedničke vanjske i sigurnosne politike.

Izvršavanje nadležnosti

Izvršavanje nadležnosti EU-a podliježe dvama temeljnim načelima utvrđenima u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji:

Posljednje ažuriranje 26.01.2016