Europska komisija

 

SAŽETAK ČLANAKA:

članak 17. Ugovora o Europskoj uniji

članak 18. Ugovora o Europskoj uniji

članak 244. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) – uloga, sastav, ovlasti i funkcioniranje Europske komisije

članak 245. UFEU-a – uloga, sastav, ovlasti i funkcioniranje Europske komisije

članak 246. UFEU-a – uloga, sastav, ovlasti i funkcioniranje Europske komisije

članak 247. UFEU-a – uloga, sastav, ovlasti i funkcioniranje Europske komisije

članak 248. UFEU-a – uloga, sastav, ovlasti i funkcioniranje Europske komisije

članak 249. UFEU-a – uloga, sastav, ovlasti i funkcioniranje Europske komisije

članak 250. UFEU-a – uloga, sastav, ovlasti i funkcioniranje Europske komisije

KOJI JE CILJ NAVEDENIH ČLANAKA UGOVORA?

Njima se uspostavljaju uloga, sastav, ovlasti, postupci imenovanja članova i funkcioniranje Europske komisije, tijela izvršne vlasti EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Uloga

1. Predlaže nove zakone – Komisija je jedina institucija EU-a koja službeno predstavlja zakone Europskom parlamentu i Vijeću, koji ih donose.

2. Upravlja politikama EU-a i raspodjeljuje financiranje EU-a – Komisija uspostavlja prioritete u pogledu potrošnje s Vijećem i Parlamentom te izrađuje i provodi godišnji proračun.

3. Provodi zakone EU-a – zajedno sa Sudom Europske unije Komisija osigurava pravilnu primjenu zakonodavstva u svim zemljama EU-a.

4. Predstavlja EU na međunarodnoj razini – nastupa u ime svih zemalja EU-a u međunarodnim tijelima (kao što je Svjetska trgovinska organizacija – WTO).

Sastav

Predsjednik

Imenovanje

Tablica sažetka

Ugovor o Europskoj uniji

17.

Uloga i sastav Komisije, imenovanje i ovlasti predsjednika Komisije

Ugovor o Europskoj uniji

18.

Imenovanje i ovlasti Visokog predstavnika / potpredsjednika

Ugovor o funkcioniranju Europske unije

244., 245., 246., 247., 248., 249., 250.

Funkcioniranje Komisije

GLAVNI DOKUMENTI

Pročišćena inačica Ugovora o Europskoj uniji – Glava III. – Odredbe o institucijama – članci 17. i 18. (SL C 202, 7.6.2016., str. 26.–27.)

Pročišćena inačica Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Institucionalne odredbe – Poglavlje 1. – Institucije – Odjeljak 4. – Komisija – članci 244., 245., 246., 247., 248., 249. i 250. (SL C 202, 7.6.2016., str. 155.–157.)

POVEZANI DOKUMENTI

Odluka Europskog vijeća 2013/272/EU od 22. svibnja 2013. o broju članova Europske komisije (SL L 165, 18.6.2013., str. 98.)

Posljednje ažuriranje 11.10.2017