Minimalni zahtjevi za ponovnu uporabu vode

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2020/741 o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Uredbom se utvrđuju minimalni zahtjevi u pogledu kvalitete vode i praćenja, zajedno s pravilima o upravljanju rizicima, radi sigurne upotrebe obrađene vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina u kontekstu integriranog upravljanja vodama.

Temelji se na dvije komunikacije Europske komisije:

Područje primjene

Kvaliteta obnovljene vode

Operator postrojenja za obnavljanje mora osigurati da obnovljena voda namijenjena poljoprivrednom navodnjavanju bude u skladu s:

Upravljanje rizicima

Obveza pribavljanja dozvole

Provjere usklađenosti

Transparentnost i razmjena informacija

Smjernice

Komisija je objavila smjernice kako bi pomogla državama članicama i dionicima u primjeni pravila o ponovnoj upotrebi vode. Te smjernice nadopunjene su s nekoliko praktičnih primjera radi pojednostavnjivanja primjene pravila.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 26. lipnja 2023.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2020/741 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o minimalnim zahtjevima za ponovnu upotrebu vode (SL L 177, 5.6.2020., str. 32.–55.).

VEZANI DOKUMENTI

Obavijest Komisije Smjernice za potporu primjeni Uredbe 2020/741 o minimalnim zahtjevima za ponovnu upotrebu vode (2022/C 298/01) (SL L 298, 5.8.2022., str. 1.–55.).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Zatvaranje kruga – akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo(COM(2015) 614 final, 2.12.2015.).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Plan EU-a za zaštitu vodnih resursa (COM(2012) 673 final, 14.11.2012.).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću – Suzbijanje suša i nestašica vode u Europskoj uniji (COM(2007) 414 final, 18.7.2007.).

Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.–54.). Tekst je ponovno objavljen u ispravku (SL L 226, 25.6.2004., str. 3.–21.).

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 852/2004 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.–73.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998., str. 32.–54.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991., str. 40.–52.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 30.08.2022