Metode uzorkovanja i analitičke metode za kontrolu količina određenih elemenata u hrani

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2017/644 o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za kontrolu količina dioksina, dioksinima sličnih PCB-ova i PCB-ova koji nisu slični dioksinima u određenoj hrani

Uredba (EU) 2015/705 o utvrđivanju metoda uzorkovanja i kriterija učinkovitosti za metode analize za službenu kontrolu razina eruka kiseline u hrani

Uredba (EZ) br. 333/2007 o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za kontrolu razina elemenata u tragovima i procesnih kontaminanta u hrani

Uredba (EZ) br. 401/2006 o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu razina mikotoksina u hrani

ČEMU SLUŽE OVE UREDBE?

Njima se utvrđuju metode uzorkovanja i analitičke metode za provjeru razine kontaminanata u hrani.

KLJUČNE TOČKE

Kontaminanti su tvari prisutne u hrani kao rezultat različitih faza njezine proizvodnje, pakiranja, prijevoza i skladištenja ili koje dolaze iz okoliša. Budući da kontaminacija uglavnom negativno utječe na kakvoću hrane i podrazumijeva rizik za zdravlje ljudi, EU je poduzeo mjere za smanjenje kontaminanata u hrani. Utvrđene su maksimalne razine za kontaminante u hrani koji najviše zabrinjavaju potrošače EU-a.

Četiri uredbe odnose se na Uredbu (EZ) br. 882/2004 o službenim kontrolama (članak 11. stavak 4. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama). Ova se uredba otada ukida i zamjenjuje Uredbom (EU) 2017/625 (vidjeti sažetak), čiji se članak 34. bavi metodama uzorkovanja i analitičkim metodama.

Uredba (EU) 2017/644

Dioksini i dioksinima slični spojevi postojani su zagađivači okoliša, uglavnom su sporedni nusproizvodi izgaranja ili industrijskih procesa. PCB-ovi su se upotrebljavali za izradu električne opreme, tinte, ljepila, usporivača gorenja i boja. Vrlo su postojani i vrlo topljivi u mastima, što objašnjava zašto su PCB-ovi i dalje prisutni i mogu se nakupljati u životinjskoj masti i to u cijelom prehrambenom lancu.

Uredba (EU) 2015/705

Eruka kiselina uobičajena je sastavnica nekih ulja sjemenki za koja se pokazalo da imaju štetne učinke na zdravlje ako se konzumiraju u velikim količinama.

Uredba (EZ) br. 333/2007

Olovo, kadmij, živa, perklorat, kositar, 3-MCPD, esteri masnih kiselina 3-MCPD-a, glicidil estera masnih kiselina, akrilamid, benzo(a)piren i drugi policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) prisutni su u hrani kao posljedica onečišćenja okoliša, migracija iz ambalaže i mogu ući u prehrambeni lanac pri preradi i bioakumulirati se u ljudskom tkivu.

Olovo, kadmij, živa i perklorat uglavnom su prisutni u hrani kao posljedica onečišćenja okoliša i industrijskih procesa. Kositar je prisutan u konzerviranim namirnicama zbog migracije kositra iz konzerve u hranu.

Esteri masnih kiselina 3-MCPD-a i glicidil esteri masnih kiselina nalaze se u rafiniranim biljnim uljima i hrani koja sadržava ta ulja, te utječu na bubrege i plodnost muškaraca ako se prekorače sigurne količine.

Akrilamid nastaje u hrani bogatoj ugljikohidratima tijekom pečenja, prženja, roštiljanja i pečenja na žaru. Benzo(a)piren i drugi policiklički aromatski ugljikovodici nastaju nepotpunim sagorijevanjem organskih tvari, a nalaze se u mnogim namirnicama, posebno mesu na žaru.

Uredba (EZ) br. 401/2006

Mikotoksini su toksične tvari proizvedene gljivicama koje potencijalno kontaminiraju hranu i hranu za životinje u svim fazama lanca opskrbe hranom. Neki mikotoksini mogu imati kancerogene učinke (jetra i bubrezi).

OTKAD SE OVE UREDBE PRIMJENJUJU?

POZADINA

Za dodatne informacije vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) 2017/644 оd 5. travnja 2017. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za kontrolu količina dioksina, dioksinima sličnih PCB-ova i PCB-ova koji nisu slični dioksinima u određenoj hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 589/2014 (SL L 92, 6.4.2017., str. 9.–34.)

Uredba Komisije (EU) 2015/705 оd 30. travnja 2015. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i kriterija učinkovitosti za metode analize za službenu kontrolu razina eruka kiseline u hrani te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 80/891/EEZ (SL L 113, 1.5.2015., str. 29.–37.)

Uredba Komisije (EZ) br. 333/2007 od 28. ožujka 2007. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za službenu kontrolu razina elemenata u tragovima i procesnih kontaminanata u hrani (SL L 88, 29.3.2007., str. 29.–38.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 333/2007 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba Komisije (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu razina mikotoksina u hrani (SL L 70, 9.3.2006., str. 12.–34.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2093 оd 29. studenoga 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 333/2007 u pogledu analize estera masnih kiselina 3-monoklorpropan-1,2-diola (3-MCPD), glicidil estera masnih kiselina, perklorata i akrilamida (SL L 317, 9.12.2019., str. 96.–101.)

Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.–142.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.–24.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 08.05.2020