Europske poslovne statistike

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2019/2152 o europskim poslovnim statistikama

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Utvrđuje pravila:

KLJUČNE TOČKE

Europskim poslovnim statistikama obuhvaćeni su:

Europski okvir za statističke poslovne registre mjerodavni je izvor za dobivanje visokokvalitetnih i usklađenih populacija statističkih poslovnih registara za proizvodnju europskih statistika. Sastoji se od:

Nacionalna statistička tijela u zemljama EU-a mogu se služiti sljedećim izvorima za proizvodnju poslovnih statistika i uspostavljanje nacionalnih statističkih poslovnih registra:

Europskim poslovnim statistikama obuhvaćena su sljedeća područja:

Svako područje mora sadržavati jednu ili više ključnih tema, kao što su poslovna populacija, rezultati i uspješnost, primjena IKT-a i e-trgovina, inputi istraživanja i razvoja, globalni lanci vrijednosti i međunarodna trgovina robom i uslugama. U Prilogu I. Uredbi podrobno se opisuje tema.

U Prilogu II. navode se učestalost (mjesečno, tromjesečno, godišnje ili višegodišnje), referentno razdoblje i statistička jedinica za svaku temu.

Zemlje EU-a:

Posebna pravila primjenjuju se na razmjenu povjerljivih podataka o multinacionalnim skupinama i trgovini robom unutar EU-a između Eurostata, nacionalnih statističkih tijela i središnjih banaka i Europske središnje banke, uz uvjet da se to radi isključivo u statističke svrhe.

Eurostat:

Komisija može usvojiti delegirane i provedbene akte za izmjenu zakonodavstva, uz uvjet da oni ne nameću veće dodatne troškove ili opterećenja za nacionalna tijela ili ispitanike. Donijela je sljedeće akte.

EU može pružiti financijsku potporu nacionalnim statističkim uredima i drugim tijelima za razne aktivnosti, kao što su razvoj metodologija čiji je cilj povećanje kvalitete ili smanjenje troškova.

Stavljanje izvan snage

Uredba stavlja izvan snage:

OD KAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

POZADINA

Prethodno su se statističke informacije o gospodarskim aktivnostima nacionalnih poduzeća temeljile na različitim zakonima. To je spriječilo dosljednost pojedinačnih statističkih podataka i integrirani pristup razvoju, proizvodnji i distribuciji poslovne statistike. Novom uredbom otklanjaju se ovi nedostatci.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17.12.2019., str. 1.–35.)

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1470 od 12. listopada 2020. o nomenklaturi zemalja i područja za europske statistike o međunarodnoj trgovini robom te o geografskoj raščlambi za druge poslovne statistike (SL L 334, 13.10.2020., str. 2.–21.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 271, 18.8.2020., str. 1.–170.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1030 od 15. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija zahtjeva u pogledu podataka za temu „primjena IKT-a i e-trgovina” za referentnu godinu 2021. u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 227, 16.7.2020., str. 12.–20.)

Uredba (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/95 (SL L 152, 16.6.2009., str. 23.–29.)

Naknadne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 471/2009 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka) (SL L 97, 9.4.2008., str. 13.–59.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2186/93 (SL L 61, 5.3.2008., str. 6.–16.)

Uredba (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih poduzeća (SL L 171, 29.6.2007., str. 17.–31.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o statistici Zajednice o informacijskom društvu (SL L 143, 30.4.2004., str. 49.–55.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica i o stavljanju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3330/91 izvan snage (SL L 102, 7.4.2004., str. 1.–8.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 48/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o izradi godišnje statistike Zajednice o industriji željeza i čelika za referentne godine 2003. – 2009. (SL L 7, 13.1.2004., str. 1.–6.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Odluka br. 1608/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o izradi i razvoju statistike Zajednice o znanosti i tehnologiji (SL L 230, 16.9.2003., str. 1.–3.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5.6.1998., str. 1.–15.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavi istraživanja Zajednice o industrijskoj proizvodnji (SL L 374, 31.12.1991., str. 1.–3.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 04.12.2020