Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva (EU) 2019/1937 o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava EU-a

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Direktivom se uspostavljaju pravila i postupci zaštite „zviždača”, osoba koje prijavljuju* informacije koje su stekle u kontekstu obavljanja posla o povredama* zakona EU-a u ključnim područjima politika. U povrede se ubrajaju i nezakonite radnje ili propusti, te prakse zlouporabe.

KLJUČNE TOČKE

Ova direktiva obuhvaća prijave o:

Direktiva nadopunjuje posebno zakonodavstvo EU-a koje već sadrži pravila o načinu prijave povreda (osobito onih koje su vezane za financijske usluge, pranje novca, financiranje terorizma, sigurnost prometa i zaštitu okoliša).

Direktiva ne utječe na sljedeće:

Ovaj zakonski akt pokriva širok raspon osoba koje rade u privatnom i javnom sektoru, uključujući i one koji izvrše prijavu nakon što je njihovo obavljanje poslova završeno:

Osobe dobivaju zaštitu ako javno iznesu svoju zabrinutost pod uvjetom:

Postupak prijavljivanja podrazumijeva:

Pravna zaštita

Za ostvarenje prava na pravnu zaštitu osoba mora:

Zviždači:

Zemlje EU-a dužne su:

Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću:

OD KADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Ova se direktiva primjenjuje od 16. prosinca 2019. i mora postati zakon u zemljama Unije do 17. prosinca 2021.

POZADINA

Više informacija potražite ovdje:

KLJUČNI POJMOVI

Prijava: usmeno ili pisano prenošenje informacija o nekoj povredi.
Povreda: radnje ili propusti koji su nezakoniti ili u suprotnosti s ciljem i svrhom pravila iz akata Unije.
Osveta: svaka izravna ili neizravna radnja u radnom okruženju koja može uzrokovati štetu zviždaču.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (SL L 305, 26.11.2019., str. 17.–56.)

Posljednje ažuriranje 20.05.2020