Zahtjevi za ekološki dizajn – oprema za zavarivanje

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2019/1784 – o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn opreme za zavarivanje

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

POZADINA

Direktivom 2009/125/EZ uspostavlja se okvir za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn za proizvode koji upotrebljavaju energiju. Komisija mora odrediti ove zahtjeve za proizvode koji se prodaju i kojima se trguje diljem Unije i koji imaju značajan utjecaj na okoliš.

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Ekološki dizajn: Politika kojom se unapređuje, putem naprednijeg dizajna, ekološka učinkovitost uređaja tijekom njihovog životnog vijeka, naročito u pogledu energetske učinkovitosti.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) 2019/1784 od 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn opreme za zavarivanje u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 272, 25.10.2019., str. 121.–135.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije: Plan rada za ekološki dizajn 2016. – 2019. (COM(2016) 773 final, 30.11.2016.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Zatvaranje kruga – akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo (COM(2015) 614 final, 2.12.2015.)

Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.–33.)

Naknadne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 1025/2012 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (SL L 197, 24.7.2012., str. 38.–71.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL L 285, 31.10.2009., str. 10.–35.)

Pogledati pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 29.01.2020