Bečka konvencija o zaštiti ozonskog sloja

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Bečka konvencija o zaštiti ozonskog sloja

Odluka 88/540/EEZ o sklapanju Bečke konvencije o zaštiti ozonskog sloja i Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

ČEMU SLUŽE OVA KONVENCIJA I ODLUKA?

KLJUČNE TOČKE

Opća obveza stranaka jest poduzeti odgovarajuće mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša od štetnih učinaka koji mogu nastati ili su vjerojatno posljedica ljudskog djelovanja, i koji mijenjaju ili će vjerojatno izmijeniti ozonski sloj. Konkretno, na temelju relevantnih znanstvenih i tehničkih razmatranja stranke moraju:

Istraživačke i znanstvene procjene ozonskog sloja koje uključuju stranke, izravno ili u okviru međunarodnih tijela, usredotočene su na:

Osim toga, stranke moraju:

Konferencija stranaka (u kojoj su sve države potpisnice zastupljene i imaju po jedan glas):

Četiri godine nakon stupanja Konvencije na snagu, stranka može objaviti svoju namjeru da se povuče. Povlačenje stupa na snagu po isteku jedne godine.

OD KADA SE KONVENCIJA I ODLUKA PRIMJENJUJU?

POZADINA

KLJUČNI POJMOVI

Ozonski sloj: sloj atmosferskog ozona iznad granice planeta.
Stranka: država koja je ratificirala Konvenciju.

GLAVNI DOKUMENTI

Bečka konvencija o zaštiti ozonskog sloja (SL L 297, 31.10.1988., str. 10.–20.)

Odluka Vijeća 88/540/EEZ od 14. listopada 1988. o sklapanju Bečke konvencije o zaštiti ozonskog sloja i Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 297, 31.10.1988., str. 8.–9.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 286, 31.10.2009., str. 1.–30.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 1005/2009 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski sloj – Izjava Europske ekonomske zajednice (SL L 297, 31.10.1988., str. 21.–28.)

Odluka Vijeća 82/795/EEZ od 15. studenoga 1982. o objedinjavanju zaštitnih mjera u pogledu klorofluorougljika u okolišu (SL L 329, 25.11.1982., str. 29.–30.)

Odluka Vijeća 80/372/EEZ od 26. ožujka 1980. o klorofluorugljicima u okolišu (SL L 90, 3.4.1980., str. 45.)

Uredba (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (SL L 150, 20.5.2014., str. 195.–230.)

Posljednje ažuriranje 12.12.2019