Zaštita zdravlja i okoliša od postojanih organskih onečišćujućih tvari

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Postojane organske onečišćujuće tvari su potencijalno opasne kemijske tvari koje se prenose preko međunarodnih granica, često se nalaze daleko od izvora emisije, trajno ostaju u okolišu, bioakumuliraju se*i predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i okoliš.

Kontrole proizvodnje, stavljanje na tržište*i uporaba

Izuzeća

Ograničenje, smanjivanje na najmanju moguću mjeru i ukidanje ispuštanja

Zemlje EU-a moraju:

Otpad

Planiranje, praćenje i izvještavanje

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 15. srpnja 2019.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Bioakumulirati se: koncentrirati se unutar tijela živih bića.
Stavljanje na tržište: isporučivanje ili stavljanje na raspolaganje trećoj strani u zamjenu za plaćanje ili besplatno. Uvoz se također smatra „stavljanjem na tržište”.
Proizvod: predmet kojem se tijekom proizvodnje daje poseban oblik, površina ili obličje koji određuju njegovu funkciju u većoj mjeri nego njegov kemijski sastav.
Oporaba otpada: definirana u Okvirnoj direktivi o otpadu kao svaki postupak čiji je glavni rezultat otpad koji je koristan jer zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo upotrijebiti za tu određenu svrhu, ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) (SL L 169, 25.6.2019., str. 45.–77.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.–30.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2008/98/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.–849.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Komunikacija Komisije o načelu predostrožnosti (COM(2000) 1 final, 2.2.2000.)

Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (SL L 81, 19.3.2004., str. 37.–71.)

Posljednje ažuriranje 23.10.2019