Unutarnje tržište električne energije (od 2021.)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva (EU) 2019/944 o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Prava potrošača

Direktivom se pojašnjavaju i pojačavaju postojeća prava potrošača i uvode nova:

Obračun

Agregatori

Zemlje EU-a moraju:

Energetske zajednice građana

Pristup podacima i interoperabilnost

Elektromobilnost

Operatori distribucijskih sustava (ODS-ovi)*:

Operatori prijenosnog sustava (OPS-ovi)*:

Nacionalni energetski regulatori:

Čista energija

Ova direktiva dio je paketa Čista energija za sve Europljane.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Direktivom (EU) 2019/944 revidira se i zamjenjuje Direktiva 2009/72/EZ koja je u zemljama EU-a trebala stupiti na snagu do 31. prosinca 2020.

Originalna Direktiva 2009/72/EU morala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 2011.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Agregator: pravna ili fizička osoba koja kombinira opterećenja većeg broja kupaca ili proizvedenu električnu energiju radi prodaje, kupnje ili dražbe na bilo kojem tržištu električne energije.
Operator distribucijskih sustava: pravna ili fizička osoba odgovorna za rad i razvoj distribucijskog sustava na danom području i njegovo međusobno povezivanje s drugim sustavima te za osiguravanje dugoročne sposobnosti sustava da udovolji razumnoj potražnji za distribucijom električne energije.
Operator prijenosnog sustava: pravna ili fizička osoba odgovorna za rad i razvoj prijenosnog sustava za električnu energiju na danom području i njegovo međusobno povezivanje s drugim sustavima te za osiguravanje dugoročne sposobnosti sustava da udovolji razumnoj potražnji za prijenosom električne energije.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU (preinaka) (SL L 158, 14.6.2019., str. 125.–199.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/941 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o pripravnosti na rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ (SL L 158, 14.6.2019., str. 1.–21.)

Uredba (EU) 2019/942 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (SL L 158, 14.6.2019., str. 22–53.)

Uredba (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije (SL L 158, 14.6.2019., str. 54.–124.)

Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 21.12.2018., str. 1.–77.)

Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (SL L 328, 21.12.2018., str. 82.–209.)

Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ (SL L 211, 14.8.2009., str. 55.–93.)

Posljednje ažuriranje 01.10.2019