e-Kohezija - administracija putem elektronike i bez papira

 

SAŽETAK:

Provedbena uredba (EU) br. 1011/2014 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu modela za dostavljanje određenih informacija Komisiji i detaljnih pravila o razmjenama informacija između korisnika i upravljačkih tijela, tijela za ovjeravanje, tijela za reviziju i posredničkih tijela

Provedbena uredba (EU) br. 184/2014 o utvrđivanju uvjeta koji se primjenjuju na sustav elektroničke razmjene podataka između država članica i Komisije u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, o donošenju posebnih odredbi te nazivlja kategorija intervencija za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europska teritorijalna suradnja

KAKVE CILJEVE IMAJU OVE UREDBE?

Obje uredbe donose detaljna pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 1303/2013 (pogledati sažetak).

KLJUČNE TOČKE

Uredba (EU) br. 1011/2014 uspostavlja:

Sustavi elektroničke razmjene podataka* između korisnika i upravljačkih tijela, tijela za ovjeravanje, tijela za reviziju i posredničkih tijela (e-Kohezija) trebaju osigurati administrativnu provjeru svakog zahtjeva za nadoknadu izdataka kojeg dostave korisnici. Dokumenti u papirnatom obliku mogu se zahtijevati samo u iznimnim slučajevima, nakon analize rizika i samo ako su dokumenti u papirnatom obliku stvarni izvor skeniranih dokumenata poslanih u sustave elektroničke razmjene podataka. Razmjena dokumenata i podataka obuhvata izvješćivanje o napretku, zahtjevima za isplatu i razmjeni informacija povezanih s provjerama upravljanja i revizijama.

Sustavi elektroničke razmjene podataka moraju:

Uredba (EU) br. 184/2014

U skladu s člankom 74(4) Uredbe (EU) br. 1303/2013, svaka službena razmjena informacija između zemalja članica EU i Komisije mora se obavljati pomoću sustava elektroničke razmjene podataka. Uredbom (EU) br. 1303/2013 utvrđuju se uvjeti koji se primjenjuju na sustav elektroničke razmjene podataka (SFC2014).

SFC2014 će biti dostupan zemljama članicama i Komisiji ili izravno ili putem interaktivnog korisničkog sučelja (internetske aplikacije) ili putem tehničkog sučelja primjenom unaprijed definiranih protokola (internetske usluge) koje omogućuje automatsku sinkronizaciju i prijenos podataka između informacijskih sustava država članica i SFC2014-a; Ova uredba utvrđuje i zahtjeve koji se odnose na operativnu sigurnost i sigurnost podataka prilikom korištenja SFC2014-a.

Uredba utvrđuje i nazivlje za kategorije intervencija iz drugog podstavka članka 8 stavka 2 Uredbe (EU) br. 1299/2013, u Prilogu ove uredbe, kao i druge kodove koji se dodjeljuju ovim operacijama.

OD KADA SE PRIMJENJUJU OVE UREDBE?

POZADINA

Pogledati također:

KLJUČNI POJMOVI

Sustavi elektroničke razmjene podataka: mehanizmi i instrumenti koji omogućavaju elektroničku razmjenu dokumenata i podataka, uključujući audiovizualne medije, skenirane dokumente i elektroničke datoteke.

GLAVNI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1011/2014 оd 22. rujna 2014. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela za dostavljanje određenih informacija Komisiji i detaljnih pravila o razmjenama informacija između korisnika i upravljačkih tijela, tijela za ovjeravanje, tijela za reviziju i posredničkih tijela (SL L 286, 30.9.2014., str. 1.–74.)

Naknadne izmjene Uredbe br. 1011/2014 ugrađene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 184/2014 od 25. veljače 2014. o utvrđivanju uvjeta koji se primjenjuju na sustav elektroničke razmjene podataka između država članica i Komisije u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o donošenju nazivlja kategorija intervencija za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja” u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja” (SL L 57, 27.2.2014., str. 7.–20.)

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.–469.)

Pogledati pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja” (SL L 347, 20.12.2013., str. 259.–280.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 10.01.2020