Europski informacijski sustav kaznene evidencije – podatci o osuđujućim presudama državljana trećih zemalja (ECRIS-TCN)

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Uredba (EU) 2019/816 o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje zemalja EU-a koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana zemalja izvan EU-a i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN)

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se uspostavlja:

KLJUČNE TOČKE

Ova Uredba primjenjuje se na obradu podataka o identitetu državljana trećih zemalja kojima su izrečene osuđujuće presude* u nekoj od zemalja EU-a u svrhu utvrđivanja zemlje EU-a u kojoj je osuđujuća presuda izrečena. Primjenjuje se i na građane EU-a koji imaju i državljanstvo treće zemlje. Podatci o sâmoj osuđujućoj presudi mogu se dobiti jedino od zemlje EU-a u kojoj je izrečena osuđujuća presuda koristeći se sustavom ECRIS.

Tehnička struktura sustava ECRIS-TCN sastoji se od:

Nacionalna tijela što je prije moguće izrađuju zapis podataka u sustavu ECRIS-TCN za svakog osuđenog državljanina zemlje izvan EU-a. On sadržava:

Nacionalna tijela mogu se koristiti sustavom ECRIS-TCN za dobivanje informacija o prethodnim osuđujućim presudama protiv osobe ako se to zahtijeva u svrhe kaznenog postupka protiv te osobe ili za:

Eurojust, Europol i EPPO:

Zemlje izvan EU-a i međunarodne organizacije mogu slati upite Eurojustu za pomoć u pogledu podataka iz kaznene evidencije u svrhu kaznenog postupka. Ako se pokaže pogodak*, a predmetna zemlja EU-a pristane, Eurojust mora obavijestiti zemlju izvan EU-a ili međunarodnu organizaciju o kojoj je zemlji EU-a riječ, kako bi mogli tu zemlju zatražiti relevantne izvatke iz kaznene evidencije.

Podatci:

eu-LISA je odgovorna za:

Zemlje EU-a odgovorne su za:

Pojedinac ili zemlja EU-a koja pretrpi štetu zbog postupaka koji nisu u skladu s Uredbom može dobiti naknadu od:

Državljani zemalja izvan EU-a mogu se obratiti središnjem tijelu zemlje EU-a kako bi zatražili pristup svojim osobnim podatcima, njihov ispravak, brisanje ili ograničenje njihove uporabe.

Za svaku zlouporabu podataka unesenih u ECRIS-TCN primjenjuju se sankcije ili stegovne mjere.

Europski nadzornik za zaštitu podataka nadgleda sve aktivnosti obrade osobnih podataka agencije eu-LISA i provodi reviziju najmanje svake tri godine za Europski parlament, vlade zemalja EU-a i Komisiju.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 11. lipnja 2019. Zemlje EU-a moraju poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se što je prije moguće uskladile s osiguravanjem pravilnog funkcioniranja sustava ECRIS-TCN. Komisija se mora uvjeriti da su ispunjeni određeni uvjeti prije nego što odredi datum od kojeg zemlje EU-a mogu početi s unosom podataka u ECRIS-TCN.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Osuđujuća presuda: bilo koja pravomoćna odluka kaznenog suda protiv fizičke osobe koja je upisana u kaznenu evidenciju.
Pogodak: podudaranje između podataka o identitetu zabilježenih u središnjem sustavu i podataka korištenih za pretraživanje.
Referentni implementacijski računalni program za ECRIS: računalni program koji je razvila Komisija i stavila na raspolaganje zemljama EU-a radi razmjene podataka kaznene evidencije putem sustava ECRIS.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2019/816 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726 (SL L 135, 22.5.2019, str. 1.–26.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) 2019/816 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Okvirna odluka Vijeća 2009/315/PUP od 26. veljače 2009. o organizaciji i sadržaju razmjene podataka iz kaznene evidencije između država članica (SL L 93, 7.4.2009., str. 23.–32.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) te zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP (SL L 295, 21.11.2018., str. 138.–183.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011 (SL L 295, 21.11.2018., str. 99.–137.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.–98.)

Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.–71.)

Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.–114.)

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.–88.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.–131.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 21.04.2020