Zaštita protiv organizama štetnih za bilje

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2016/2031 o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Cilj joj je pomoći u borbi protiv organizama štetnih za bilje i bolesti, u okviru režima biljnog zdravstva EU-a, učinkovitijim mjerama zaštite EU-a i njegovih biljaka, osiguravajući sigurnu trgovinu i ublažavajući utjecaj klimatskih promjena, uključujući:

KLJUČNE TOČKE

Karantenski štetni organizmi

Utvrđeni su kriteriji za prepoznavanje karantenskih štetnih organizama koji se ne smiju unijeti u EU i ne smiju se širiti u EU-u. Karantinski štetni organizmi zaštićenih područja oni su nad kojima je potrebna kontrola samo u dijelovima EU-a.

Prioritetni štetni organizmi

Biljne putovnice i fitosanitarni certifikati

Uvozi

Uredbom se želi spriječiti unošenje štetnih organizama u EU. Ona omogućuje preventivne mjere za zaštitu EU-a od štetnih organizama koje bi biljka, biljni proizvod ili drugi objekt podrijetlom izvan EU-a mogao uvesti na temelju preliminarne procjene rizika.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

POZADINA

Također pogledajte:

KLJUČNI POJMOVI

Fitosanitarna mjera: službena mjera kojoj je svrha sprječavanje unošenja ili širenja karantenskih štetnih organizama ili ograničavanje gospodarskog utjecaja reguliranih nekarantenskih štetnih organizama.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23.11.2016., str. 4.–104.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014., str. 35.–55.)

Uredba (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27.6.2014., str. 1.–32.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 652/2014 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Uredba (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006 (SL L 78, 20.3.2013., str. 23.–40.)

Posljednje ažuriranje 12.07.2019