Višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2019/472 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove ulovljene u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

U skladu sa strategijom EU-a o morskom okolišu i Konvencije Ujedinjenih naroda od 10. prosinca 1982. o pravu mora, Uredbom se nastoji:

Predmetna ribarska flota EU-a uglavnom uključuje plovila iz Belgije, Njemačke, Irske, Španjolske, Francuske, Nizozemske, Portugala i Ujedinjene Kraljevine (1).

KLJUČNE TOČKE

Uredbom se utvrđuje višegodišnji plan* za riblje stokove navedene u nastavku, uključujući zalihe dubokog mora, u određenim područjima zapadnih voda i njima susjednih voda:

Uredba se primjenjuje i na usputne ulove* ulovljene u zapadnim vodama tijekom ribolova gore navedeni stokova.

Planom se doprinosi:

Potreban je pristup upravljanju ribarstvom koji se temelji na ekosustavu* kako bi se negativni utjecaji ribarstva na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru.

Ciljana vrijednost ribolovne smrtnosti *

Ciljana stopa ribolovne smrtnosti, čiji je raspon određen za svaku vrstu i područje obuhvaćeno Uredbom, mora se postići što je prije moguće, postupno barem do 2020., i zadržati se nakon tog datuma. Rasponi, utemeljeni na znanstvenim mišljenjima i koji podliježu reviziji Europske komisije kako bi se hitno uzele u obzir promjenjive okolnosti, pružaju fleksibilnost za reagiranje na situacije povezane s mješovitim ribolovom i doprinose obvezi iskrcavanja.

Zaštitne mjere

Ribolovne mogućnosti namijenjene su osiguravanju da postoji vjerojatnost manja od 5 % da će stok u mrijestu pasti ispod referentne granice, a u slučaju znanstvenog mišljenja da je stok ugrožen, primjenjuju se posebne mjere očuvanja.

Upravljanje usputnim ulovom

Upravljanje stokovima usputnog ulova, uključujući prema potrebi ribolovne mogućnosti, uzima u obzir najbolje dostupno znanstveno mišljenje i poteškoće u istodobnom ribolovu svih stokova s MSY-jem, posebno u situacijama u kojima to dovodi do prerane zabrane ribolova koju nalažu tijela vlasti.

Tehničke mjere

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata za dopunu ove uredbe u vezi sa sljedećim tehničkim mjerama:

Vijeće svake godine utvrđuje tehničke mjere namijenjene kontroli ribolova lista u zapadnom dijelu kanala La Manche.

Ostale odredbe

Kad znanstveno mišljenje pokazuje da rekreacijski ribolov ima značajan utjecaj na ribolovnu smrtnost stoka, Vijeće može utvrditi nediskriminatorna ograničenja za rekreacijske ribolovce, utemeljene na transparentnim i objektivnim kriterijima, uključujući one ekološke, socijalne i gospodarske prirode.

Za svaku zonu zapadnih voda svaka zemlja EU-a izdaje odobrenja za ribolov u skladu s Uredbom (EZ) br. 1224/2009 za plovila koja plove pod njezinom zastavom i koja obavljaju aktivnosti na tom području. One mogu ograničiti i ukupni kapacitet tih plovila koja upotrebljavaju određeni alat. Komisija može postaviti ograničenja za ukupni kapacitet flote u dotičnoj zemlji.

Ako se zalihe love i iz trećih zemalja, EU će se uključiti radi osiguranja održivog upravljanja i može razmijeniti ribolovne mogućnosti.

Evaluacijom plana svakih pet godina, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima i učinku plana na stokove na koje se primjenjuje ova Uredba i na ribarstvo koje iskorištava te stokove.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 26. ožujka 2019.

POZADINA

Vidjeti i:

KLJUČNI POJMOVI

Najviši održivi prinos („MSY”): znači najveća teoretska ravnoteža prinosa koji se može kontinuirano („ravnoteža prinosa”) uzimati iz stoka pod postojećim prosječnim okolišnim uvjetima bez znatnijeg utjecaja na proces reprodukcije.
Višegodišnji plan: plan upravljanja ribarstvom s ciljem osiguranja da se riblji stokovi iskorištavaju u sigurnim biološkim granicama.
Usputni ulov: neželjene riblje i morske vrste koje su nenamjerno ulovljene.
Pristup koji se temelji na ekosustavu: integrirani pristup upravljanju ribarstvom koji teži upravljanju korištenjem prirodnih resursa, uz očuvanje kako biološkog bogatstva tako i bioloških procesa potrebnih za zaštitu sastava, strukture i funkcioniranja staništa pogođenih ekosustava.
Ribolovna smrtnost: ulovi stoka tijekom određenog razdoblja u odnosu na prosječni stok raspoloživ za ribolov u tom razdoblju.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2019/472 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove ulovljene u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni uredaba (EU) 2016/1139 i (EU) 2018/973 i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008 (SL L 83, 25.3.2019., str. 1.–17.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 2019/472 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/973 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi, utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u Sjevernome moru i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 676/2007 i (EZ) br. 1342/2008 (SL L 179, 16.7.2018., str. 1.–13.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1098/2007 (SL L 191, 15.7.2016., str. 1.–15.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.–50.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.–40.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 28.10.2019(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.