Globalno usklađeni ispitni postupci za laka vozila (WLTP) i stvarne emisije tijekom vožnje (RDE)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2017/1151 – o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Zahtjeve za EU homologaciju tipa

Prijava za EU homologaciju tipa

Sukladnost proizvodnje

Proizvođač mora provoditi provjere kako bi se osiguralo da su sva vozila koja proizvodi proizvođač u skladu s homologacijom i da su u skladu s ograničenjima emisija.

Sukladnost u uporabi

Moraju se provesti provjere kako bi se osiguralo da vozila, koja se na odgovarajući način održavaju i upotrebljavaju, poštuju ograničenja emisija tijekom njihovog korisnog vijeka upotrebe, koji je utvrđen između:

Uređaji za kontrolu onečišćenja

Emisije punjivih hibridnih vozila

Budući da su nedavne studije pokazale znatnu razliku između prosječnih stvarnih emisija ugljikova dioksida (CO2) punjivih hibridnih električnih vozila i njihovih emisija CO2 utvrđenih WLTP-om, kako bi se osiguralo da emisije CO2 utvrđene za takva vozila predstavljaju stvarno ponašanje vozača, faktori korisnosti koji se primjenjuju u svrhu određivanja emisija CO2 pri homologaciji tipa revidirani su izmjenom Uredbe (EU) 2023/443.

Uredbom se utvrđuju novi faktori korisnosti* na temelju dostupnih podataka koji se primjenjuju od rujna 2023. Ti će se faktori revidirati radi boljeg odražavanja stvarnih uvjeta, uzimajući u obzir podatke iz uređaja za praćenje potrošnje goriva u takvim vozilima prikupljenih u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/392 2025. godine i ponovno 2027. godine.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 27. srpnja 2017.

POZADINA

Za pregled vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Homologacija tipa. Postupak kojim je certificirano da proizvod ispunjava minimalni skupa regulatornih i tehničkih zahtjeva.
Poremećeni uređaji. Namjerne promjene sustava kontrole emisija koje su namijenjene umjetnom smanjenju njegove učinkovitosti u okviru uobičajene upotrebe vozila.
Faktori korisnosti. Omjeri na temelju statističkih podataka o vožnji ovisno o rasponu koji je ostvaren u uvjetima za baterijski pogon i koji se upotrebljavaju za vaganje spojeva ispušnih plinova koji se upotrebljavaju za baterijski pogon i dopunjavanje baterije, emisije CO2 i potrošnja goriva za hibridna električna vozila s punjenjem iz vanjskog izvora.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.–643.).

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) 2017/1151 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) 2023/443 od 8. veljače 2023. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1151 u pogledu homologacijskih postupaka s obzirom na emisije za laka osobna i gospodarska vozila (SL L 66, 2.3.2023., str. 1.–237.).

Pravilnik UN-a br. 154 – Jedinstvene odredbe o homologaciji lakih osobnih i gospodarskih vozila s obzirom na kriterijske emisije, emisije ugljikova dioksida i potrošnju goriva i/ili mjerenje potrošnje električne energije i autonomije na električni pogon (WLTP) (SL L 290, 10.11.2022., str. 1.–625.).

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/392 od 4. ožujka 2021. o praćenju podataka koji se odnose na emisije CO2 osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila i izvješćivanju o njima u skladu s Uredbom (EU) 2019/631 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage provedbenih uredbi Komisije (EU) br. 1014/2010, (EU) br. 293/2012, (EU) 2017/1152 i (EU) 2017/1153 (SL L 77, 5.3.2021., str. 8.–25.).

Pravilnik br. 103. Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) – Jedinstvene odredbe o homologaciji zamjenskih uređaja za kontrolu onečišćenja za motorna vozila (SL L 207, 10.8.2017., str. 30.–42.).

Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.–16.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 23.02.2024