Obnovljiva energija

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva (EU) 2018/2001 o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Promicanje obnovljivih oblika energije jedan je od ciljeva energetske politike EU-a. Povećana uporaba energije iz obnovljivih izvora važan je dio paketa mjera potrebnih za smanjenje emisija stakleničkih plinova i usklađivanje s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama iz 2015. i Okvirom za klimatsku i energetsku politiku u razdoblju 2020. – 2030.

Ova preinačena direktiva, zajedno s revidiranom Direktivom o energetskoj učinkovitosti i novom Uredbom o upravljanju, dio je paketa Čista energija za sve Europljane, čiji je cilj pružiti nova, sveobuhvatna pravila o regulaciji energije za sljedeće desetljeće.

Direktivom se:

Direktiva uključuje:

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 24. prosinca 2018. i treba stupiti na snagu u državama članicama EU-a do 30. lipnja 2021.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Energija iz obnovljivih izvora: energija iz obnovljivih nefosilnih izvora, primjerice energija vjetra, solarna energija (toplinska i fotonaponska) te aerotermalna, geotermalna, hidrotermalna energija, energija iz okoliša, energija plime, oseke i druga energija oceana, hidroenergija, biomasa, plin dobiven od otpada, plin dobiven iz uređaja za obradu otpadnih voda i bioplin.
Rizik od neizravne promjene uporabe zemljišta: promjene u uporabi zemljišta uzrokovane su rastom novih usjeva za proizvodnju etanola ili biodizela kao odgovor na povećanu globalnu potražnju za biogorivima. Moguće su neželjene posljedice, uključujući ispuštanje više emisija ugljika.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) (SL L 328, 21.12.2018., str. 82.–209.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 21.12.2018., str. 1. – 77.)

Direktiva (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (SL L 328, 21.12.2018., str. 210.–230.)

Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni Direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage Direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.–56.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.–62.)

Posljednje ažuriranje 31.01.2019