Energetska učinkovitost

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Direktiva 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti

Direktiva (EU) 2018/2002 o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Direktivom 2012/27/EU, zajedno s njezinom izmjenom, nastoji se prilagoditi zakon EU-a o energiji s ciljevima koji se odnose na energetsku učinkovitost i klimu za 2030. te doprinijeti strategiji energetske unije radi:

KLJUČNE TOČKE

Cilj Direktive 2012/27/EU bio je poboljšati energetsku učinkovitost za 20 % do 2020. u usporedbi s razinama iz 1990. i uključiti zahtjev da sve države članice EU-a postavljaju nacionalne ciljeve energetske učinkovitosti kako bi se to postiglo. Njome se promiče energetska učinkovitost* u cijelom EU-u zajedničkim okvirom mjera koje pokrivaju sve faze energetskog lanca, od proizvodnje do distribucije i krajnje potrošnje.

Ova direktiva, kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2018/2002, zajedno s revidiranom Direktivom o obnovljivim izvorima energije i novom Uredbom o upravljanju dio je paketa Čista energija za sve Europljane.

Glavne izmjene i dopune direktive iz 2012. uključuju:

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva 2012/27/EU primjenjuje se od 4. prosinca 2012. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 5. lipnja 2014.

Direktiva (EU) 2018/2002 primjenjuje se od 24. prosinca 2018. i trebala je stupiti na snagu u državama članicama do 25. lipnja 2020. To je slučaj osim za određena izmijenjena pravila za koja je rok 25. listopada 2020. Ona se odnose na:

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Energetska učinkovitost: omjer učinka, usluga, proizvedene robe ili energije za količinu korištene energije.

GLAVNI DOKUMENTI

Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni Direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage Direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.–56.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2012/27/EU uključene su u originalni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (SL L 328, 21.12.2018., str. 210.–230.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija te Europskoj investicijskoj banci – Čista energija za sve Europljane (COM(2016) 860 final, 30.11.2016.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija te Europskoj investicijskoj banci: Okvirna strategija za otpornu energetsku uniju s naprednom klimatskom politikom (COM(2015) 80 final, 25.2.2015.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću – Provedba Direktive o energetskoj učinkovitosti – Smjernice Komisije (COM(2013) 762 final, 6.11.2013)

Posljednje ažuriranje 11.01.2019