Zahtjevi veterinarskog certificiranja EU-a za perad i proizvode od peradi iz zemalja izvan EU-a, državnih područja ili zona

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 798/2008 – Popis trećih zemalja, državnih područja ili zona iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Cilj joj je osigurati da perad i proizvod od peradi izvan EU-a koji se uvoze u EU ili provoze kroz EU zadovoljavaju jednake standarde kao i oni proizvedeni u EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Uredba obuhvaća niz aspekata, uključujući:

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenuje se od 1. studenoga 2009.

POZADINA

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (SL L 226, 23.8.2008., str. 1.–94.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 798/2008 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.–-142.

Pogledajte pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.–208.)

Pogledajte pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 139/2013 od 7. siječnja 2013. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja za uvoz određenih vrsta ptica u Uniju i o uvjetima njihove karantene (SL L 47, 20.2.2013., str. 1.–17.)

Direktiva Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (kodificirana verzija) (SL L 343, 22.12.2009., str. 74.–113.)

Pogledajte pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 18, 23.1.2003, str. 11.–20.)

Direktiva Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (SL L 24, 30.1.1998., str. 9.–30.)

Pogledajte pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (SL L 268, 24.9.1991., str. 56.–68.)

Pogledajte pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 21.06.2019