Nova financijska pravila kojima se uređuje proračun EU-a (Financijska uredba)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046 – financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun EU-a

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Novom Financijskom uredbom EU-a:

Godišnji proračunski rokovi (u praksi Europski parlament, Vijeće i Komisija pokušavaju prije predstaviti dokumente kako bi se postupak nesmetano proveo)

Delegirani akti

Komisija je donijela dva delegirana akta na temelju Financijske uredbe:

Ovi delegirani akti zamjenjuju prethodne propise za ta tijela.

Nova pravila jačaju upravljanje tim tijelima, primjerice u pogledu izbjegavanja sukoba interesa. Sva predmetna tijela moraju donijeti financijska pravila na temelju ova dva delegirana akta. Od njih mogu odstupiti samo ako to zahtijevaju njihove posebne potrebe i nakon prethodne suglasnosti Komisije.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Većina novih pravila primjenjuje se od 2. kolovoza 2018. Sva izuzeća navedena su u članku 282. Uredbe.

POZADINA

KLJUČNI POJMOVI

Fiktivna poduzeća: poduzeća koja su često bez aktivnog poslovanja ili značajnih sredstava. Iako ova vrsta poduzeća nije nužno nezakonita, fiktivna poduzeća ponekad se upotrebljavaju za potrebe utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza i pranja novca ili za postizanje specifičnih ciljeva kao što su anonimnost.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.–222.). Tekst je ponovno objavljen u ispravku (SL L 60, 28.2.2019., str. 36.)

VEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/887 оd 13. ožujka 2019. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 142, 29.5.2019., str. 16.–42.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 оd 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 122, 10.5.2019., str. 1.–38.)

Izjave: Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (prvo čitanje) – donošenje zakonodavnog akta (SL L 267I, 30.7.2018., str. 1.–3.)

Posljednje ažuriranje 12.07.2019