Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Odluka (EU) 2018/1197 o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o strateškom partnerstvu između EU-a i država članica EU-a i Japana

Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i država članica EU-a, s jedne strane, i Japana, s druge strane

ČEMU SLUŽE OVA ODLUKA I SPORAZUM O STRATEŠKOM PARTNERSTVU?

Sporazum o strateškom partnerstvu prvi je bilateralni okvirni sporazum između EU-a i Japana. Cilj mu je osigurati užu političku i gospodarsku suradnju u cijelom nizu bilateralnih, regionalnih i multilateralnih pitanja.

Uz posebna područja politike, Sporazum o strateškom partnerstvu potvrđuje predanost partnerâ očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti te promiče zajedničke demokratske vrijednosti i načela.

Odluka omogućuje potpisivanje Sporazuma o strateškom partnerstvu u ime EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Opsežan Sporazum o strateškom partnerstvu obuhvaća suradnju u području:

Sporazum o strateškom partnerstvu predviđa:

OTKAD SE SPORAZUM O STRATEŠKOM PARTNERSTVU PRIMJENJUJE?

S obzirom na važnost što skorašnje provedbe Sporazuma o strateškom partnerstvu, EU i Japan suglasili su se da privremeno primijene određen broj članaka Sporazuma prije njegova stupanja na snagu. Ti članci podrazumijevaju:

Sporazum o strateškom partnerstvu stupit će na snagu nakon završetka postupaka ratifikacije u državama članicama EU-a i nakon što Europski parlament da svoj pristanak.

POZADINA

Usporedo s pregovorima o Sporazumu o strateškom partnerstvu, EU i njegove države članice započele su 29. studenoga 2012. pregovore o Sporazumu o gospodarskom partnerstvu s Japanom. Oni su započeli u travnju 2013., a sadržaj prvog bilateralnoga okvirnog sporazuma između EU-a i Japana dovršen je u travnju 2018.

Dana 26. lipnja 2018. Vijeće EU-a odobrilo je potpisivanje Sporazuma o strateškom partnerstvu u ime EU-a. Sporazum o strateškom partnerstvu potpisali su EU i Japan na 25. sastanku na vrhu EU-a i Japana u Tokiju 17. srpnja 2018. Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana također je potpisan u Tokiju 17. srpnja 2018.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Odluka Vijeća (EU) 2018/1197 od 26. lipnja 2018. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane (SL L 216, 24.8.2018., str. 1.–3.)

Sporazum o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane (SL L 216, 24.8.2018., str. 4.–22.)

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Vijeća (EU) 2018/966 od 6. srpnja 2018. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana (SL L 174, 10.7.2018., str. 1.)

Pročišćena verzija Ugovora o Europskoj uniji – Glava V. – Opće odredbe o vanjskom djelovanju Unije i posebne odredbe o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici – Poglavlje 2. – Posebne odredbe o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici – Odjeljak 1. – Zajedničke odredbe – članak 37. (bivši članak 24. UEU-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 36.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio peti – Vanjsko djelovanje Unije – Glava III. – Suradnja s trećim zemljama i humanitarna pomoć – Poglavlje 2. – Gospodarska, financijska i tehnička suradnja s trećim zemljama – članak 212. (bivši članak 181.a UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 142.)

Posljednje ažuriranje 14.12.2018