EU homologacija i mjere nadzora za tržište motornih vozila i njihovih prikolica

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2018/858 – homologacija i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustavâ, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Uredba se primjenjuje na:

Homologacija tipa i ispitivanje prije stavljanja vozila na tržište

Provjere automobila na tržištu

Nadzor

Proizvođači

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. rujna 2020.

POZADINA

Direktiva EU-a o homologaciji tipa pretvorena je u izravno primjenjivu uredbu i pojačana nakon otkrića da su određeni proizvođači ugradili sustave za promjenu radnog učinka svojih vozila tijekom testiranja („poremećajni uređaji”).

Ova je reforma dio šireg djelovanja Komisije u automobilskom sektoru, utvrđenog u komunikaciji „Europa u pokretu”.

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Homologacija tipa: postupak kojim homologacijsko tijelo potvrđuje da tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice ispunjava relevantne administrativne odredbe i tehničke zahtjeve.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustavâ, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (SL L 151, 14.6.2018., str. 1.–218.)

VEZANI DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Europa u pokretu – Održiva mobilnost za Europu: sigurna, povezana i čista (COM(2018) 293 final, 17.5.2018.)

Posljednje ažuriranje 30.01.2019