Kohezijska politika za provođenje strategije Europa 2020. (2014. – 2020.)

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Komunikacija (COM (2015) 639 final) – poboljšano iskorištavanje europskih strukturnih i investicijskih fondova

Članak 174. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija

KOJI JE CILJ KOMUNIKACIJE I ČLANKA 174. UFEU-A?

U Komunikaciji se iznose glavni rezultati pregovora između zemalja EU-a, njihovih partnera i Europske komisije o sporazumima o partnerstvu s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF-ova) i njihovim programima.

Nastavlja se na Uredbu (EU) br. 1303/2013 kojom je uvedeno nekoliko ključnih reformi u programe europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF-ova) za razdoblje 2014. – 2020. Temeljni je cilj EU-a smanjivanje ekonomskih i socijalnih razlika među različitim regijama putem svoje kohezijske politike, upotrebom sredstava iz ESIF-ova za ostvarivanje ciljeva strategije Europa 2020.

U izvješću o napretku sažete su informacije o:

na temelju analize prve godine provedbe reformi.

U članku 174. UFEU-a navodi se da, radi jačanja njezine ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, Unija treba nastojati smanjiti razlike u stupnju razvijenosti među različitim regijama i zaostalost regija ili otoka u najnepovoljnijem položaju.

KLJUČNE TOČKE

Do 2023. očekuje se da će se s više od 500 programa u okviru ESIF-ova osigurati više od 637 milijardi EUR ulaganja u zemlje EU-a radi dugoročno održivog rasta i boljeg života za njihove građane u skladu sa sljedećim revidiranim prioritetima za:

Programi ESIF-ova predstavljaju glavni dio javnog ulaganja i svaka regija i zemlja u EU-u ostvaruje korist od njih. Usmjeren je na četiri ključna sektora koja potiču rast:

U skladu s preporukama Europskog semestra i preporukama za pojedine države članice ulaganjima iz ESIF-ova nastoji se uspostaviti potrebne uvjete za razvoj kvalitetnih projekata, promicati dobro upravljanje i poboljšati javna uprava radi napretka poduzeća. Cilj im je i poboljšati svakodnevni život ljudi, a sve s ciljem novog početka u Europi s poboljšanim pravnim okvirom za razdoblje 2014. – 2020. – ostvarivanjem visokokvalitetnih ulaganja kao dijela reforme.

U Komunikaciji se predstavljaju očekivana postignuća programa u svakoj zemlji EU-a.

Izvješće o napretku

POZADINA

Također vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije – Ulaganje u radna mjesta i rast – poboljšano iskorištavanje europskih strukturnih i investicijskih fondova (COM(2015) 639 final, 14.12.2015.).

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio treći – Politike i unutarnje djelovanje Unije – Glava XVIII. – Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija – Članak 174. (bivši članak 158. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 127.)

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Europski strukturni i investicijski fondovi za razdoblje 2014. – 2020. – Sažeto izvješće o godišnjim izvješćima o provedbi programa za 2016. kojim je obuhvaćena provedba u razdoblju 2014. – 2015. (COM(2016) 812 final, 20.12.2016.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Tri godine provedbe Jamstva za mlade i Inicijative za zapošljavanje mladih (COM(2016) 646 final, 4.10.2016.)

Uredba (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja (SL L 169, 1.7.2015., str. 1.–38.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 2015/1017 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Inicijativa za zeleno zapošljavanje: iskorištavanje potencijala zelenog gospodarstva za stvaranje radnih mjesta (COM(2014) 446 final, 2.7.2014.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014 od 7. ožujka 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (SL L 69, 8.3.2014., str. 65.–84.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014 od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (SL L 74, 14.3.2014., str. 1.–7.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.–469.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Europa 2020.: Strategija za pametan, održiv i uključiv rast (COM(2010) 2020 final, 3.3.2010.)

Posljednje ažuriranje 16.05.2018