Sporazum između EU-a i SAD-a o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Bilateralni sporazum između EU-a i Sjedinjenih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje

Odluka (EU) 2017/1792 – potpisivanje, u ime EU-a i privremena primjena Bilateralnog sporazuma između EU-a i Sjedinjenih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje

Odluka (EU) 2018/539 – sklapanje Bilateralnog sporazuma između EU-a i Sjedinjenih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje

ČEMU SLUŽE OVAJ SPORAZUM I ODLUKE?

KLJUČNE TOČKE

Sporazumom se:

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazum je stupio na snagu 4. travnja 2018., iako se već privremeno primjenjivao od 7. studenoga 2017.

POZADINA

KLJUČNI POJMOVI

Reosiguratelj: društvo koje osigurava financijsku zaštitu osiguravajućim društvima.
Kolateral: imovina kao što su gotovina i akreditivi.

GLAVNI DOKUMENTI

Bilateralni sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje (SL L 258, 6.10.2017., str. 4.–21.)

Odluka Vijeća (EU) 2017/1792 od 29. svibnja 2017. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje (SL L 258, 6.10.2017., str. 1.–2.)

Sukcesivne izmjene Odluke (EU) 2017/1792 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Odluka Vijeća (EU) 2018/539 od 20. ožujka 2018. o sklapanju Bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje (SL L 90, 6.4.2018., str. 36.–37.)

VEZANI DOKUMENTI

Obavijest o stupanju na snagu Bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje (SL L 91, 9.4.2018., str. 1.)

Obavijest o privremenoj primjeni Bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje (SL L 288, 7.11.2017., str. 1.)

Posljednje ažuriranje 28.09.2020