Suradnja između nacionalnih tijela za izvršavanje propisâ o zaštiti potrošača

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2017/2394 – suradnja između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisâ o zaštiti potrošača

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se potrošači nastoje zaštititi od prekograničnih povreda propisa EU-a o zaštiti potrošača osuvremenjivanjem suradnje relevantnih nacionalnih tijela u zemljama EU-a, Europskom gospodarskom prostoru (EGP) i Europskom udruženju za slobodnu trgovinu (EFTA) međusobno te s Europskom komisijom.

Novim pravilima pomaže se povećati povjerenje potrošača i poduzeća u e-trgovinu unutar EU-a.

Njome se 17. siječnja 2020. stavlja izvan snage i zamjenjuje Uredba (EZ) br. 2006/2004.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Uredbom je obuhvaćeno 26 propisa EU-a kojima se štite interesi potrošača, a koji su navedeni u prilozima (novi mogu biti dodani kako bi se proširilo područje primjene Uredbe na nova područja zakonodavstva) te se ona primjenjuje u slučaju bilo koje povrede tih propisa.

Te povrede mogu biti:

Povreda može biti radnja ili propust te može prestati prije nego što je izvršavanje započelo ili prije nego što je dovršeno.

Nadležna tijela

Svaka zemlja EU-a mora imenovati:

Pod određenim uvjetima Uredbe zemlje EU-a mogu, prema potrebi, uključiti i imenovana tijela za prikupljanje informacija u vezi s povredom ili za poduzimanje mjera izvršavanja.

U Uredbi su navedene minimalne istražne ovlasti i ovlasti izvršavanja nadležnih tijela, uključujući ovlast za zahtijevanje od trgovca u smislu prestanka te povrede ili pružanja mjere popravljanja štete oštećenim potrošačima.

Nadalje, tijela će ujedno moći:

Uzajamna pomoć

U pogledu povreda unutar EU-a Uredbom se utvrđuju postupci za zahtjeve za informacije te za mjere izvršavanja iz jedne zemlje EU-a u drugu.

Tijela moraju odgovoriti na zahtjev za informacije unutar 30 dana, osim ako je drugačije dogovoreno, te bez odlaganja moraju primijeniti odgovarajuće mjere izvršavanja, a uobičajeno unutar šest mjeseci. Uredbom se ujedno obuhvaćaju uvjeti pod kojima se može odbiti takav zahtjev.

Koordinirano djelovanje

Ako postoji opravdana sumnja u raširenu povredu, predmetna nadležna tijela moraju bez odlaganja upozoriti Komisiju, druga nadležna tijela i urede za vezu te s imenovanim koordinatorom započeti koordinirana djelovanja, ako je tako dogovoreno.

Komisija mora nacionalna tijela izvijestiti o svim povredama na koje se sumnja, a za koje je saznala. U slučaju sumnje na povredu velikih razmjera u EU-u nacionalna tijela moraju provesti odgovarajuće istrage i započeti koordinirano djelovanje ako se takvim istragama potvrdi mogućnost povrede. Koordiniranim djelovanjima za suočavanje s raširenim povredama s dimenzijom EU-a uvijek mora upravljati Komisija.

Zemlje EU-a mogu odbiti sudjelovati u koordiniranom djelovanju, na primjer ako su već pokrenuti sudski postupci ili ako je istragom pokazano da su stvarne ili moguće posljedice povrede na koju se sumnja zanemarive.

Aktivnosti koje se provode na razini EU-a

Uredbom se ujedno uvodi novi sustav za upozorenja na razini EU-a kako bi se brže mogle otkriti nadolazeće prijetnje. Taj novi sustav za upozorenje kombinacija je već postojećeg sustava u sklopu Uredbe o suradnji u području zaštite potrošača (Uredba (EZ) br. 2006/2004) uz širu razmjenu relevantnih i potrebnih informacija.

Osim toga, određena vanjska tijela (kao što su udruge potrošača i trgovaca, europski potrošački centri i imenovana tijela kojima su tu ovlast dale zemlje EU-a ili Komisija) također će moći slati upozorenja („vanjska upozorenja”). Time se u povećava uloga dionika u provedbi propisa za zaštitu potrošača.

Tijela mogu provoditi i opsežne provjere* radi otkrivanja povrede, no njima mora upravljati Komisija.

Zaštita podataka

Tijela mogu izravno od trećih strana zatražiti relevantne podatke u skladu s Direktivom 2000/31/EZ (o e-trgovini) te pridržavajući se zakonodavstva o zaštiti podataka (Uredba (EZ) br. 45/2001 o Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, Uredba (EU) 2016/679 – opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) i Direktiva (EU) 2016/680 – Zaštita osobnih podataka kada se njima koriste policija ili tijela kaznenog prava).

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 17. siječnja 2020.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Opsežne provjere: koordinirane istrage tržišta potrošača.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2017/2394 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisâ o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 345, 27.12.2017., str. 1.-26.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.-88.)

Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.-131.)

Naknadne izmjene Uredbe (EU) 2016/680 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (SL L 364, 9.12.2004., str. 1.-11.)

Vidjeti pročišćenu verziju.

Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.-22.)

Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine („Direktiva o elektroničkoj trgovini”) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.-16.)

Posljednje ažuriranje 14.05.2018