Odgovorna trgovina mineralima iz visokorizičnih i sukobima pogođenih područja

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2017/821 o obvezama za uvoznike kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uredbom EU-a nastoji se:

KLJUČNE TOČKE

U politički nestabilnim područjima, trgovina mineralima kao što su kositar, volfram, tantal i zlato može se upotrebljavati za financiranje naoružanih skupina, dovesti do prisilnog rada i drugih kršenja ljudskih prava te poticati korupciju i pranje novca.

Ti takozvani konfliktni minerali zatim se upotrebljavaju u svakodnevnim proizvodima, primjerice u mobilnim telefonima, automobilima ili nakitu.

Dužna pažnja

Pojam dužna pažnja znači postupanje s odgovarajućom pažnjom i istraživanje pitanja prije donošenja odluke. Riječ je o trajnom, proaktivnom i reaktivnom procesu, kojim gospodarski subjekti uvode sustave i postupke s ciljem utvrđivanja, upravljanja i izvješćivanja o rizicima u svojem lancu opskrbe.

U pogledu minerala obuhvaćenih Uredbom, to znači da poduzeća moraju provjeravati da je ono što kupuju nabavljeno na odgovoran način i da ne pridonosi sukobu ili drugim povezanim nezakonitim aktivnostima.

Poduzeća koja postupaju s dužnom pažnjom najprije moraju provjeriti razinu rizika pri nabavljanju sirovina iz područja u nestabilnoj situaciji ili iz sukobima pogođenih područja. Ona moraju procijeniti razinu vjerojatnosti financiranja sukoba, prisilnog rada ili drugih rizika utvrđenih u Uredbi putem tih sirovina. Provjerom svojih lanaca opskrbe, mogu se uvjeriti da se tim rizicima odgovorno upravlja.

Uredba se nastavlja na Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji iz 2011., kojima se uspostavlja međunarodna referentna vrijednost za dužnu pažnju u lancu opskrbe i na Zajedničku komunikaciju „Odgovorno nabavljanje minerala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja: prema cjelovitom pristupu EU-a” iz 2014.

U skladu s Uredbom uvoznici EU-a koji uvoze minerale moraju:

Nadležna tijela zemalja EU-a moraju provoditi provjere kako bi se osiguralo da se uvoznici EU-a koji uvoze minerale i metale pridržavaju svojih obveza dužne pažnje.

Programi dužne pažnje u lancu opskrbe

Vlade, industrijska udruženja i skupine zainteresiranih organizacija koje imaju uspostavljene programe dužne pažnje mogu od Europske komisije zahtijevati priznavanje usklađenosti programa s Uredbom.

Komisija mora uspostaviti registar priznatih programa dužne pažnje u lancu opskrbe, javno dostupan na internetu i popis globalnih odgovornih talionica i rafinerija.

Smjernice

Uz savjetovanje s Europskom službom za vanjsko djelovanje i OECD-om, Komisija izrađuje priručnik za gospodarske subjekte u kojem se objašnjava kako identificirati sukobima pogođena i visokorizična područja.

Preispitivanje

Do 1. siječnja 2023. i svake tri godine nakon toga Komisija preispituje funkcioniranje i djelotvornost novog sustava, njegov utjecaj i predlaže nove mjere za osiguravanje nastavka odgovornih globalnih lanaca opskrbe mineralima.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Uvoznici EU-a morat će se poštovati obveze utvrđene u Uredbi od 1. siječnja 2021., ali Europska komisija potiče sva poduzeća obuhvaćena Uredbom da počnu postupati s dužnom pažnjom prije tog datuma.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Talionice i rafinerije: fizičke ili pravne osobe koje se bave oblicima ekstraktivne metalurgije koji uključuju korake u preradi s ciljem proizvodnje metala iz minerala.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o utvrđivanju obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja (SL L 130, 19.5.2017., str. 1.–20.)

VEZANI DOKUMENTI

Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću: Odgovorno nabavljanje minerala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja: prema cjelovitom pristupu EU-a (JOIN(2014) 8 final, 5.3.2014.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću – Inicijative za sirovine: ispunjavanje naših ključnih potreba za rastom i radnim mjestima u Europi (COM(2008) 699 final, 4.11.2008.)

Posljednje ažuriranje 07.12.2017