Pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva (EU) 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Države članice EU-a moraju osigurati da internetske stranice i mobilne aplikacije tijela javnog sektora postanu „pristupačnije”, posebno osobama s invaliditetom, tako da ih se učini „mogućima za percepciju, operabilnima, razumljivima i stabilnima”. Norma o pristupačnosti postavljena je u usklađenoj europskoj normi EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). Dijelovi ove norme relevantni za ovu direktivu nalaze se u Prilogu A norme.

Tijela javnog sektora moraju redovito davati detaljnu, sveobuhvatnu i jasnu izjavu o pristupačnosti o tome kako su njihove internetske stranice i mobilne aplikacije usklađene s ovom Direktivom, uključujući:

Provedbenom odlukom (EU) 2018/1523, provedbenim aktom koji je donijela Europska komisija, utvrđuje se predložak izjave o pristupačnosti.

Države članice također moraju:

Države članice mogu zadržati ili donijeti zakonodavstvo koje nadilazi minimalne zahtjeve ove Direktive.

Izuzeća

Ova se Direktiva ne primjenjuje na javne radiotelevizijske kuće ili nevladine organizacije koje ne pružaju usluge koje su ključne za javnost ili usluge koje su konkretno namijenjene osobama s invaliditetom. Osim toga, ne primjenjuje se na sljedeće elemente sadržaja:

Države članice mogu iz primjene isključiti internetske stranice i mobilne aplikacije škola, dječjih vrtića ili jaslica, osim za sadržaje koji se odnose na ključne internetske administrativne funkcije.

Nadzor

Države članice moraju pratiti usklađenost upotrebom metodologije koju je Komisija donijela 11. listopada 2018. Metodologija, utvrđena Provedbenom odlukom (EU) 2018/1524, uključuje:

Izvješćivanje

Do 23. prosinca 2021. i svake tri godine nakon toga države članice Komisiji će podnositi izvješće o rezultatima praćenja i informacije o uporabi postupka izvršavanja zakonodavstva. Prvim se izvješćem obuhvaća i sljedeće:

Sadržaj svih izvješća objavljuje se u pristupačnom formatu. Komisija će preispitati primjenu Direktive prije 23. lipnja 2022.

OTKAD SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 22. prosinca 2016. i trebala je ući u zakonodavstvo država članica do 23. rujna 2018. Države članice morale su primijeniti ove mjere kako slijedi:

POZADINA

Za više informacije vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.–15.)

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1339 od 11. kolovoza 2021. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2018/2048 u pogledu usklađene norme za internetske stranice i mobilne aplikacije (SL L 289, 12.8.2021., str. 53.–55.).

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/2048 od 20. prosinca 2018. o usklađenoj normi za internetske stranice i mobilne aplikacije izrađenoj za potrebe Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 327, 21.12.2018., str. 84.–86.).

Sukcesivne izmjene i dopune Odluke (EU) 2018/2048 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1523 od 11. listopada 2018. o utvrđivanju predloška izjave o pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 256, 12.10.2018, str. 103.–107.).

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1524 od 11. listopada 2018. o utvrđivanju metodologije praćenja i načina izvješćivanja država članica o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 256, 12.10.2018, str. 108.–116.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 27.10.2021