Izbjeglice i osobe bez državljanstva – zajednički standardi za kvalifikaciju

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2011/95/EU – zajednički standardi za kvalifikaciju i međunarodnu zaštitu izbjeglica i osoba bez državljanstva

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se nastoje:

Na ovaj način, nastoji se ograničiti kretanje predmetnih osoba između država članica zbog razlika u zakonodavstvu.

Ovom se Direktivom revidira i zamjenjuje Direktiva 2004/83/EZ, kako bi se osigurala dosljednost sudske prakse* Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava.

KLJUČNE TOČKE

Svrha i definicije

Procjena zahtjevâ

Ispunjavanje uvjeta za dobivanje statusa izbjeglice

Ispunjavanje uvjeta za supsidijarnu zaštitu

„Ozbiljna nepravda” kojoj bi predmetni državljanin treće zemlje bio izložen kad bi se morao vratiti u svoju matičnu zemlju, ili, u slučaju osobe bez državljanstva, u državu prethodnog uobičajenog boravišta, uključuje:

Gubitak ili isključenje iz statusa izbjeglice ili supsidijarne zaštite

U direktivi se navode:

Sadržaj međunarodne zaštite

Sadržaj statusa korisnika supsidijarne zaštite korak je bliže statusu izbjeglice te je znatno smanjena mogućnost država članica da ograniče pristup određenim pravima isključivo na izbjeglice.Međunarodna zaštita koju zemlja domaćin dodjeljuje uključuje sljedeća prava.

Države isključene iz područja primjene Direktive

Irska i Ujedinjena Kraljevina izuzete su iz Direktive, što im je dopušteno na temelju Protokola br. 21 priloženog Lisabonskom ugovoru. Stoga ih i dalje obvezuje Direktiva 2004/83/EZ.Dansku ne obvezuje ova ni prethodna direktiva s obzirom na Protokol br. 22 o njezinu položaju priložen Lisabonskom ugovoru.

OTKADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktivom 2011/95/EU revidira se i zamijenjuje Direktiva 2004/83/EZ. Većina članaka Direktive 2011/95/EU, koji se odnose na aspekte koji nisu obuhvaćeni Direktivom 2004/83/EZ, primjenjuju se od 22. prosinca 2013. Nova pravila sadržana u Direktivi 2011/95/EU trebala su stupiti na snagu u državama članicama do 21. prosinca 2013.

POZADINA

Poznata kao „Direktiva o kvalifikacijama”, ta je Direktiva jedan od glavnih instrumenata u okviru zajedničkog europskog sustava azila (CEAS) zajedno s Direktivom o postupcima azila, Direktivom o uvjetima prihvata, Dublinskom uredbom i Uredbom o Eurodacu. Jednako je važno i jačanje financijske solidarnosti s uredbom o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju. U 2016. Europska komisija donijela je komunikaciju kojom se pokreće postupak reforme zajedničkog europskog sustava azila (CEAS).

KLJUČNI POJMOVI

Supsidijarna zaštita: međunarodna zaštita za tražitelje azila koji se ne smatraju izbjeglicama. Prema Direktivi, riječ je o osobama koje bi bile izložene stvarnoj opasnosti od „ozbiljne nepravde” (definirana u tekstu) kad bi se morali vratiti u svoju matičnu zemlju.
Sudska praksa: pravo utemeljeno na ishodu prethodnih slučajeva.
Prisilno udaljenje ili vraćanje: čin prisiljavanja izbjeglica ili tražitelja azila (osoba čiji zahtjev za status izbjeglice još nije utvrđen) da se vrate u zemlju u kojoj im po svoj prilici prijeti progon.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL L 337, 20.12.2011., str. 9.–26.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću prema reformi zajedničkog europskog sustava azila i proširivanju zakonitih mogućnosti za dolazak u Europu (COM(2016) 197 final, 6.4.2016.)

Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 168.–194.)

Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL L 180, 29.6.2013., str. 60.–95.)

Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (SL L 180, 29.6.2013., str. 96.–116.)

Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (SL L 180, 29.6.2013., str. 31.–59.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 604/2013 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 180, 29.6.2013., str. 1.–30.)

Posljednje ažuriranje 29.01.2018