Izrada statističkih podataka o pesticidima

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1185/2009 – statistički podaci o pesticidima

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Statistički se podaci odnose na:

Prikupljanje, dostava i obrada podataka

Zemlje EU-a moraju prikupljati podatke potrebne za specifikaciju značajki navedenih u Prilogu I. na godišnjoj osnovi i podatke potrebne za specifikaciju značajki navedenih u Prilogu II. u petogodišnjim razdobljima, putem:

Rezultate zatim moraju dostaviti Europskoj komisiji (Eurostat) u skladu s planovima i prema učestalosti koji su određeni u prilozima uredbi. Podaci moraju biti prikazani u skladu s razvrstavanjem iz Priloga III. i tehničkim oblikom utvrđenim u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1264/2014.

Nacionalna tijela i Komisija (Eurostat) svim se povjerljivim podacima moraju koristiti isključivo u statističke svrhe u skladu s Uredbom (EZ) br. 223/2009 o razvoju, proizvodnji i diseminaciji europskih statistika.

Ocjena kakvoće

Zemlje EU-a dostavljaju Komisiji (Eurostat) izvješća o kakvoći dostavljenih podataka. Komisija (Eurostat) također ocjenjuje kakvoću dostavljenih podataka.

Provedbene mjere i odbor

Uredbom se Komisiji dodjeljuju ovlasti za donošenje daljnjeg zakonodavstva u provedbene svrhe. Komisija redovito prilagođava popis djelatnih tvari koje se moraju obuhvatiti i njihovo razvrstavanje u kategorije proizvoda i kemijske grupe, kako je određeno u Prilogu II. uredbe. Odbor za Europski statistički sustav koji se sastoji od nacionalnih stručnjaka, Komisiji pomaže i pruža joj savjete.

Izvješće

Komisija će svakih pet godina Europskom parlamentu i Vijeću podnositi izvješće o provedbi uredbe. Osim ocjenjivanja kakvoće dostavljenih podataka u izvješću će se preispitati metode prikupljanja podataka, opterećenja poduzeća, gospodarskih gospodarstava i državnih uprava, kao i upotrebljivost tih statističkih podataka u ispunjenju ciljeva uredbe. Komisija je objavila svoje prvo izvješće 2017.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 30. prosinca 2009.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2009. o statističkim podacima o pesticidima (SL L 324, 10.12.2009., str. 1.–22.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1185/2009 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1264/2014 od 26. studenog 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 408/2011 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o pesticidima u pogledu oblika prijenosa podataka (SL L 341, 27.11.2014., str. 6.–8.)

Uredba Komisije (EU) br. 656/2011 od 7. srpnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o pesticidima, u pogledu definicija i popisa aktivnih tvari (SL L 180, 8.7.2011., str. 3.–38.)

Uredba Komisije (EU) br. 408/2011 od 27. travnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o pesticidima u pogledu oblika prijenosa podataka (SL L 108, 28.4.2011., str. 21.–22.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o statističkim podacima o pesticidima (COM(2017) 109 final, 3.3.2017.)

Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida (SL L 309, 24.11.2009., str. 71.–86.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.–50.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.–173.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 27.11.2017