Izvršavanje pravila EU-a za poljoprivredno-prehrambeni lanac

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2017/625 – službene kontrole u poljoprivredno-prehrambenom lancu

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Poljoprivredno-prehrambeni lanac

Uredba uključuje pravila o službenim kontrolama koje se provode u svim poslovima u vezi s hranom i hranom za životinje, od primarnih proizvođača do trgovaca na malo i dobavljača, ali i uzgajivača te trgovaca.

Područje primjene

Sustav utemeljen na riziku

Dobrobit životinja

Suradnja među zemljama EU-a

Transparentnost

Nacionalna tijela moraju objavljivati godišnja izvješća.

Financiranje

Pravila za izračunavanje naknada za službene kontrole osigurat će da zemlje EU-a primjereno financiraju svoj sustav kontrole te da naknade ne prelaze trošak provođenja službenih kontrola.

Privremene mjere zbog bolesti COVID-19

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA UREDBA?

Većina članaka uredbe, kao što su članci o području primjene, definicijama, pravilima za nadležna tijela, financiranju službenih kontrola i provedbenim mjerama nadležnih tijela, primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2017/625 Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.–142.)

Naknadne izmjene Uredbe (EU) 2017/625 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/466 od 30. ožujka 2020. o privremenim mjerama za obuzdavanje rizika za zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja tijekom određenih ozbiljnih poremećaja u sustavima kontrola država članica zbog bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) (SL L 98, 31.3.2020., str. 30.–33.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1014 od 12. lipnja 2019. o utvrđivanju detaljnih pravila o minimalnim zahtjevima za granične kontrolne postaje, uključujući inspekcijske centre, i za format, kategorije i pokrate koje se upotrebljavaju za popisivanje graničnih kontrolnih postaja i kontrolnih točaka (SL L 165, 21.6.2019., str. 10.–22.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1012 od 12. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća odstupanjem od pravila o određivanju kontrolnih postaja i od minimalnih zahtjeva za granične kontrolne postaje (SL L 165, 21.6.2019., str. 4.–7.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1081 od 8. ožujka 2019. o utvrđivanju pravila o posebnim zahtjevima za osposobljavanje osoblja radi obavljanja fizičkih provjera na graničnim kontrolnim postajama (SL L 171, 26.6.2019., str. 1.–4.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/626 оd 5. ožujka 2019. o popisima trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Europsku uniju određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu tih popisa (SL L 131, 17.5.2019., str. 31.–50.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/624 оd 8. veljače 2019. o posebnim pravilima za provedbu službenih kontrola proizvodnje mesa te za proizvodna područja i područja za ponovno polaganje živih školjkaša u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 131, 17.5.2019., str. 1.–17.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/631 od 7. veljače 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom referentnih laboratorija Europske unije za organizme štetne za bilje (SL L 105, 25.4.2018., str. 1.–2.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/329 od 5. ožujka 2018. o određivanju referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja (SL L 63, 6.3.2018., str. 13.–14.)

Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.–208.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27.6.2014., str. 1.–32.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.–29.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.–50.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.–33.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u trenutku usmrćivanja (SL L 303, 18.11.2009., str. 1.–30.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 2008/120/EZ od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta za zaštitu svinja (Kodificirana verzija) (SL L 47, 18.2.2009., str. 5.–13.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 2008/119/EZ od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta zaštite teladi (Pročišćena verzija) (SL L 10, 15.1.2009., str. 7.–13.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 2007/43/EZ od 28. lipnja 2007. o utvrđivanju minimalnih pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa (SL L 182, 12.7.2007., str. 19.–28.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.–16.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5.1.2005., str. 1.–44.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 1999/74/EZ od 19. srpnja 1999. o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (SL L 203, 3.8.1999., str. 53.–57.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 1998. o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje (SL L 221, 8.8.1998., str. 23.–27.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 05.05.2020