Sigurnija i manje onečišćujuća oprema na brodovima EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2014/90/EU o pomorskoj opremi

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Direktivom se želi:

Nameće dodatne uvjete nacionalnim nadležnim tijelima odgovornim za ovjeru brodske opreme s vlastitom zastavom (sukladno međunarodnim konvencijama), prilikom izdavanja, odobravanja ili obnavljanja potvrda.

KLJUČNE TOČKE

Europska komisija usvojila je sljedeće delegirane i provedbene akte:

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva se primjenjuje od 17. rujna 2014. i trebala je ući u zakonodavstvo država EU-a do 18. rujna 2016.

POZADINA

Konvencije o međunarodnoj pomorskoj sigurnosti zahtijevaju od država da osiguraju da oprema koja se nalazi na brodovima koji plove pod njihovim zastavama ispunjava određene standarde projektiranja, izvedbe i učinkovitosti.

No, državama je dan značajan stupanj diskrecije u odlučivanju kako će to napraviti. To može dovesti do različitih razina sigurnosti i može prekinuti slobodno kretanje robe diljem EU-a.

Primjenom standardiziranih pravila potvrda EU-a, ti se problemi izbjegavaju i tržište funkcionira onako kako bi trebalo. Štoviše, posada i putnici brodova koji nose zastavu zemlje EU-a mogu biti sigurni da je oprema na brodu, označena kormilarskim kolom, testirana i certificirana u skladu s važećim sigurnosnim normama i normama za okoliš.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/98/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 146.–185.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2014/90/EU uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1170 od 16. srpnja 2020. o utvrđivanju ispitnih normi i zahtjeva u vezi s projektiranjem, izvedbom i karakteristikama za pomorsku opremu te o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2019/1397 (SL L 264, 12.8.2020., str. 1.–269.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2018/608 od 19. travnja 2018. o utvrđivanju tehničkih kriterija za elektroničke oznake za pomorsku opremu (SL L 101, 20.4.2018., str. 64.–67.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/414 od 9. siječnja 2018. o dopuni Direktive 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja određenih stavki pomorske opreme koje se mogu elektronički označiti (SL L 75, 19.3.2018., str. 3.–17.)

Posljednje ažuriranje 08.10.2020