Sporazum između EU-a i SAD-a o zaštiti osobnih podataka

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka (EU) 2016/920 o potpisivanju Sporazuma između SAD-a i EU-a zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela

Sporazum između EU-a i SAD-a o standardima zaštite kada se osobne informacije prenose između nacionalnih tijela kaznenog progona EU-a i SAD-a

KOJI JE CILJ OVE ODLUKE I SPORAZUMA?

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Zaštita

Sporazum pruža niz zaštita za osobne podatke kad se razmjenjuju između policije i tijela kaznenog pravosuđa, uključujući:

OTKAD SE ODLUKA I SPORAZUM PRIMJENJUJU?

Odluka se primjenjuje od 20. svibnja 2016. Sporazum su potpisali EU i SAD 2. lipnja 2016.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Ispitanik: osoba na koju se odnose osobni podaci.

GLAVNI DOKUMENTI

Odluka Vijeća (EU) 2016/920 od 20. svibnja 2016. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela (SL L 154, 11.6.2016., str. 1.-2)

Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela (SL L 336, 10.12.2016., str. 3.-13.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.-131)

Posljednje ažuriranje 23.01.2017