Razmjena osobnih podataka između EU-a i SAD-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija Komisije (COM(2016) 117 final) – transatlantski protok podataka: primjena jakih zaštitnih mjera radi vraćanja povjerenja

ČEMU SLUŽI OVA KOMUNIKACIJA?

U komunikaciji je naveden pregled koraka koje je poduzela Europska unija (EU) radi ostvarenja ciljeva određenih u Komunikaciji o vraćanju povjerenja u protoku podataka između EU-a i SAD-a iz 2013. Ta je komunikacija Europske komisije uslijedila nakon izvješća o opsežnim programima prikupljanja obavještajnih podataka u SAD-u.

KLJUČNE TOČKE

U komunikaciji iz 2013.utvrđene su tri ključne mjere osmišljene s ciljem vraćanja povjerenja u protoku podataka između EU-a i SAD-a:

Paket reformi sastoji se od dva instrumenta:

Paket je formalno donesen u travnju 2016.

U komunikaciji o sigurnoj luci iz 2013. istaknut je niz nedostataka u funkcioniranju tog rješenja, posebno nepostojanje:

Postignuća europsko-američkog sustava zaštite privatnosti, novog skupa pravila koji zamjenjuje sigurnu luku, utvrđena su u komunikaciji u četiri kategorije:

U komunikaciji se navodi da se krovnim sporazumom predviđa usklađeni i sveobuhvatni skup zaštitnih mjera za zaštitu podataka koje će se primjenjivati na sve transatlantske razmjene između nadležnih tijela u području kaznenog progona (ili između privatnih subjekata i tijela nadležnih za provedbu zakona na temelju međunarodnih sporazuma kao što su oni o podacima o imenima putnika ili Programu za praćenje financiranja terorizma). Konkretno, Sporazum:

EU i SAD potpisali su krovni sporazum dana 2. lipnja 2016.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Sigurna luka: naziv skupa pravila između EU-a i SAD-a iz 2000. o prijenosu osobnih podataka društava iz EU-a društvima iz SAD-a i naknadnoj uporabi tih podataka. Odluku Komisije o prikladnosti sigurne luke (nalaz da je pravilima predviđena prikladna razina zaštite za transatlantske prijenose podataka) Europski sud proglasio je ništavnom u listopadu 2016. i u međuvremenu ju je zamijenio europsko-američki sustav zaštite privatnosti.

GLAVNI DOKUMENT

Komunikacija Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću – transatlantski protok podataka: primjena jakih zaštitnih mjera radi vraćanja povjerenja (COM(2016) 117 final, 29. 2. 2016)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.–88)

Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.–131.)

Posljednje ažuriranje 28.11.2016