Zaštita osobnih podataka kada se njima koriste policija ili tijela kaznenog prava (od 2018.)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva (EU) 2016/680 – zaštita pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka od strane policije ili tijela kaznenog prava i o slobodnom kretanju takvih podataka

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Direktivom se zahtijeva da su podatci koje su prikupila tijela za izvršavanje zakonodavstva:

Rokovi

Zemlje EU-a moraju osigurati da se za brisanje osobnih podataka ili za redovito preispitivanje potrebe za pohranom osobnih podataka predvide odgovarajući rokovi.

Pojedinci na koje se odnosi („ispitanici”)

Ovom se direktivom zahtijeva da tijela za provođenje zakona rade jasnu razliku između podataka različitih kategorija osoba, uključujući:

Informacije dostupne ili pružene ispitaniku

Pojedinci imaju pravo na to da im tijela za provođenje zakona (tj. zaštitu podataka) stave na raspolaganje određene informacije, uključujući:

Sigurnost

Nacionalna tijela moraju poduzeti tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurala odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik. Kod automatizirane obrade podataka treba poduzeti brojne mjere, uključujući:

Stavljanje izvan snage

Direktiva zamjenjuje Okvirnu odluku 2008/977/PUP o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, a stupa na snagu 6. svibnja 2018.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 5. svibnja 2016. Zemlje EU-a moraju je uključiti u svoje nacionalno pravo do 6. svibnja 2018.

POZADINA

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4. 5. 2016., str. 89.–131.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016., str. 1.–88.)

Posljednje ažuriranje 23.01.2017