Obzor 2020.: pravila za sudjelovanje i širenje rezultata (2014.-2020.)

Ovom Uredbom utvrđuju se pravila za sudjelovanje u Programu Europske unije za istraživanja i inovacije Obzor 2020. i pravila koja se odnose na iskorištavanje i širenje rezultata.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006.

SAŽETAK

Uredba obuhvaća:

Oblici financiranja

Oni uključuju:

Subjekti koji imaju pravo na financiranje

Temeljno pravilo je da bilo koji subjekt, bez obzira je li riječ o pojedincima, pravnim osobama (bez obzira na mjesto poslovnog nastana) ili međunarodnoj organizaciji, može sudjelovati u pojedinoj aktivnosti pod uvjetima propisanima ovom Uredbom, relevantnim programom rada i natječajem. Točnije rečeno, minimalni uvjeti su da najmanje 3 zasebna subjekta, s poslovnim nastanom u različitim državama EU-a ili pridruženim zemljama, mogu sudjelovati u nekoj aktivnosti, iako mogu biti nametnuta odstupanja ili dodatni uvjeti.

Prijedlozi za dodjelu bespovratnih sredstava

Prijedlozi su u načelu pozvani nakon objave natječaja u kojima su točno određena vremenska ograničenja i rokovi do kojih će podnositelji prijedloga biti obaviješteni o ishodu procesa ocjenjivanja i okvirnom datumu potpisivanja sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava (ukupno je vrijeme do dodjele sredstava ograničeno na 8 mjeseci od krajnjeg datuma za podnošenje zahtjeva, osim u opravdanim slučajevima). Također je moguće provesti zajedničke pozive na projekte koji se financiraju zajedno s državama koje nisu članice EU-a ili međunarodnim organizacijama na prioritetnim područjima od zajedničkog interesa i s očekivanom zajedničkom koristi kada postoji jasna dodana vrijednost za EU. Osim toga, posebna potpora pruža se malim i srednjim poduzećima putem natječaja koji se provode u sklopu namjenskog instrumenta za MSP-ove.

Ocjena za dodjelu bespovratnih sredstava

Neovisni stručnjaci, pretežno iz istraživačkih i akademskih zajednica, ocjenjuju prijedloge na temelju izvrsnosti, utjecaja i kvalitete i učinkovitosti njihove provedbe. Sastavljaju poredak na temelju kojeg se provodi odabir. Paneli moraju biti raznoliki po pitanju vještina, iskustva i znanja, kao i državljanstva i spola. Komisija sustavno revidira prijedloge postavljajući etička pitanja.

Sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava i njihova provedba

Sudionici odabrani za financiranje sklapaju sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava, a kojima se utvrđuju prava i obveze svih strana. Sva komunikacija sa sudionicima, uključujući i zaključivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava provodi se putem elektroničkih sustava za komunikaciju koje uspostavlja Komisija ili drugo nadležno tijelo za financiranje.

Sudionici provode mjere sukladno sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava, koristeći odgovarajuće resurse i sredstva, a kada je to potrebno uključuju i treće strane i podugovaratelje. U slučaju konzorcija, jedan od njegovih članova imenuje se koordinatorom i glavnom osobom za kontakt između konzorcija i Komisije.

Financiranje mjera

U slučaju bespovratnih sredstava Uredba propisuje da financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove umanjene za primanja od mjere, kako je definirano u Financijskoj uredbi EU-a (članak 126.). Doprinos EU-a može varirati i iznositi čak 70-100 % od ukupnog prihvatljivog troška.

Korištenje rezultata

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 1290/2013

23.12.2013.

-

SL L 347 od 20.12.2013., str. 81.- 103.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347 od 20.12.2013., str. 104. - 173.).

Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014.-2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347 od 20.12.2013., str. 965. - 1041.).

25.06.2014