Kohezijski fond (2014.-2020.)

Uredbom se utvrđuju ciljevi Kohezijskog fonda EU-a za razdoblje financiranja 2014.-2020. Fond predstavlja jedan od financijskih instrumenata EU-a kojim se smanjuju nejednakosti u razvoju među regijama.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006.

SAŽETAK

Kohezijski fond pruža potporu siromašnijim regijama EU-a s ciljem promicanja rasta, zapošljavanja i održivog razvoja. Države članice s bruto nacionalnim prihodom (BNP) po stanovniku ispod 90 % prosjeka EU-a prihvatljive su za financiranje iz Kohezijskog fonda. Gornja granica za doprinos iz Kohezijskog fonda za javno trošenje u državama članicama iznosi 85 %.

Područja djelovanja

Kohezijski fond sufinancira akcije za:

razvoj transeuropskih prometnih mreža;

promicanje ciljeva EU-a vezanih uz okoliš, tj. promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i potpore za održive prometne projekte koji nisu u sastavu transeuropskih prometnih mreža;

pružanje tehničke pomoći.

Investicijski prioriteti obuhvaćaju projekte koji promiču:

gospodarstvo s niskim udjelom ugljika;

prilagodbu klimatskim promjenama, sprječavanje i upravljanje rizicima;

zaštitu/očuvanje okoliša;

održivi promet i uklanjanje uskih grla.

Ukupno 10 milijardi eura bit će dostupno u razdoblju financiranja 2014.-2020. za sufinanciranje prometnih infrastrukturnih projekata europskih dodanih vrijednosti iz Uredbe o instrumentu za povezivanje Europe (br. 1316/2013).

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi određuju se na nacionalnoj razini. Sljedeći troškovi, međutim, nisu prihvatljivi za financiranje iz Kohezijskog fonda:

stavljanje nuklearnih elektrana izvan pogona ili njihovu izgradnju;

ulaganje s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Sustavu trgovanja emisijama (ETS).

stambeni sektor (osim ako je povezan s energetskom učinkovitosti ili korištenjem energije iz obnovljivih izvora);

proizvodnja duhana, njegova prerada i stavljanje na tržište;

pomoć poduzećima s poteškoćama;

ulaganja u aerodromsku infrastrukturu (osim ako je povezano sa zaštitom okoliša ili je popraćeno ulaganjima potrebnima za ublažavanje njegova negativnog učinka na okoliš).

Uredba se mora revidirati do 31. prosinca 2020. godine.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 1300/2013

21.12.2013.

-

SL L 347 od 20.12.2013.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena odluka Komisije 2014/99/EU od 18. veljače 2014. o utvrđivanju popisa regija prihvatljivih za financiranje u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda te država članica prihvatljivih za financiranje u okviru Kohezijskog fonda za razdoblje 2014.-2020. (SL L 50 od 20.2.2014.)

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

17.04.2014