Jačanje europske teritorijalne suradnje

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1299/2013 - potpora Europskog fonda za regionalni razvoj europskoj teritorijalnoj suradnji

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se utvrđuju ciljevi, kriteriji i fondovi dostupni u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za 2014. - 2020. sa specifičnom referencijom na Europsku teritorijalnu suradnju (ETS) - jedan od ciljeva regionalne politike EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Opći ciljevi

Europska teritorijalna suradnja (ETS) je glavni cilj regionalne politike EU-a, a financira ju Europski fond za regionalni razvoj. Uredbom se opisuju pozadina i opća načela ETS-a i određuje se područje primjene EFRR-a u postizanju ciljeva teritorijalne suradnje za razdoblje 2014.-2020.

Cilj je ETS-a potaknuti regije i gradove iz različitih zemalja EU-a da zajedno rade i uče jedni od drugih kroz zajedničke programe, projekte i mreže.

Postoje tri vrste programa ETS-a:

prekogranična suradnja: financiranje zajedničkih projekata koji se provode izravno na granicama EU-a, primjerice između susjednih kopnenih ili morskih graničnih regija, ili između regije u najmanje jednoj zemlji EU-a i zemlji nečlanici EU-a na vanjskim granicama EU-a. Te regije u zemljama nečlanicama EU-a ne smiju biti obuhvaćene programima u okviru vanjskih financijskih instrumenata EU-a;

transnacionalni programi suradnje: uključuju nacionalne, regionalne i lokalne partnere u većim područjima suradnje, primjerice u regiji Baltičkog mora;

međuregionalna suradnja: zemlje EU-a mogu sudjelovati u projektima ove vrste. To uključuje projekte i mreže za razmjenu iskustava i dobre prakse između regionalnih i lokalnih tijela u različitim zemljama. Cilj je tih projekata osigurati učinkovitu primjenu resursa kohezijske politike.

Upravljanje programima

Budući da programi ETS-a uključuju skupinu zemalja EU-a, a ponekad i države nečlanice EU-a, njima upravlja tijelo koje zajednički imenuju države koje sudjeluju u programu.

Izvješćivanje

Uredbom (EU) 2015/207 propisuju se detaljna pravila kojih se upravljačka tijela moraju pridržavati pri sastavljanju godišnjih i konačnih izvješća o provedbi.

Proračun

Proračun unutar EFRR-a za ETS iznosi 8,9 milijardi eura za razdoblje 2014.-2020. Sredstva za tri glavne vrste programa raščlanjena su kako slijedi:

prekogranična suradnja: 6,6 milijardi eura

transnacionalna suradnja: 1,8 milijardi eura

međuregionalna suradnja: 500 milijuna eura.

Popis programa suradnje

Provedbenom odlukom Komisije 2014/366/EU utvrđuje se popis programa suradnje i iznos potpore EFRR-a za svaki program.

POZADINA

EFRR jest jedan od pet europskih strukturnih i investicijskih fondova koji surađuju kako bi podržali ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i ispunili ciljeve strategije EU-a Europa 2020. kako bi generirali pametan, održiv i uključiv rast.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja”.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Uredba (EU) br. 1299/2013

21.12.2013.

-

SL L 347, 20.12.2013., str. 259.-280.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 1303/2013Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347,, 20.12.2013., str. 320.-469.)

Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 289.-302.)

Uredba (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (SL L 210, 31.7.2006., str. 19.-24.). Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 480/2014 od 3. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 138, 13.5.2014., str. 5.-44.). Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 481/2014 od 4. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s posebnim pravilima o prihvatljivosti izdataka za programe suradnje (SL L 138, 13.5.2014., str. 45.-50.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 288/2014 od 25. veljače 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelom za operativne programe u okviru cilja ulaganja u rast i radna mjesta te u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama o potpori cilju europske teritorijalne suradnje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u vezi s modelom za programe suradnje u okviru cilja europske teritorijalne suradnje (SL L 87, 22.3.2014., str. 1.-48.).

Provedbena odluka Komisije 2014/366/EU od 16. lipnja 2014. o utvrđivanju popisa programa suradnje i naznačivanju ukupnog iznosa cjelokupne potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj za svaki program u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja” za razdoblje 2014. do 2020. (SL L 178, 18.6.2014., str.18.-25.). Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena odluka Komisije 2014/388/EU od 16. lipnja 2014 o utvrđivanju popisa regija i područja prihvatljivih za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru prekogranične i transnacionalne sastavnice cilja „Europska teritorijalna suradnja” za razdoblje od 2014. do 2020. (SL L 183, 24.6.2014., str. 75.-134.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 184/2014 od 25. veljače 2014. o utvrđivanju uvjeta koji se primjenjuju na sustav elektroničke razmjene podataka između država članica i Komisije u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o donošenju nazivlja kategorija intervencija za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja” u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja” (SL L 57, 27.2.2014., str. 7.-20.).

Provedbena odluka Komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih postupaka za prijenos programskih doprinosa i upravljanje njima, izvješćivanja o financijskim instrumentima, tehničkih obilježja mjera informiranja i komunikacije za operacije te sustava evidentiranja i pohranjivanja podataka (SL L 223, 29.7.2014., str. 7.-18.)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/207 od 20. siječnja 2015. outvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela za izvješće o napretku, dostavljanje informacija o velikom projektu, zajednički akcijski plan, izvješće o provedbi za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”, izjavu o upravljanju, revizijsku strategiju, revizorsko mišljenje i godišnje izvješće o kontroli, kao i metodologije za provođenje analize troškova i koristi te u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela za izvješća o provedbi za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (SL L 38, 13.2.2015., str. 1.-122.)

Posljednje ažuriranje 12.10.2015