Javna nabava – pravila u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2014/25/EU o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Pragovi

Ugovore moraju izdavati nacionalna, regionalna ili lokalna tijela, javna poduzeća ili subjekti koji imaju koristi od posebnih ili ekskluzivnih prava (tj. subjekti obuhvaćeni ovom direktivom), u skladu s pravilima Direktive kada su posrijedi iznosi iznad sljedećih pragova (važeće od 1. siječnja 2016.):

Europska komisija ocjenjuje te pragove svake dvije godine kako bi utvrdila treba li ih mijenjati u skladu s međunarodnim obvezama EU-a.

Obuhvaćene aktivnosti

Direktiva se odnosi na javnu nabavu:

Izuzeća

Direktiva se ne primjenjuje na ugovore:

Novi standardni obrasci za obavijesti o nabavi

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1986 uvode se novi standardni obrasci za objavu obavijesti o nabavi. Ti novi obrasci primjenjivali su se na sve obavijesti o javnoj nabavi do 18. travnja 2016.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 17. travnja 2014. Zemlje EU-a trebale se je uključiti u svoje nacionalno pravo do 18. travnja 2016.

POZADINA

U Direktivi 2014/24/EU sadržano je opće zakonodavstvo EU-a kojim se utvrđuju pravila za javnu nabavu. Tim se pravilima određuju postupci kojih se treba pridržavati te se propisuje da nacionalna tijela, pri primjeni javne nabave za raspisivanje natječaja za posao koji žele izvršiti, moraju jednako postupati prema svim podnositeljima zahtjeva te izbjegavati bilo koji oblik diskriminacije. Jednako tako moraju biti transparentni u načinu djelovanja i donošenja odluka.

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.–374.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2014/25/EU uključene su u izvorni tekst. Ova pročišćena verzija ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.–242.)

Vidi pročišćenu verziju

Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.–64.)

Vidi pročišćenu verziju

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986 od 11. studenoga 2015. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 842/2011 (SL L 296, 12.11.2015., str. 1.–146.)

Posljednje ažuriranje 19.09.2016