Promicanje videokonferencija u području pravosuđa među zemljama EU-a

SAŽETAK DOKUMENTA:

Preporuke Vijeća – najbolje prakse kod prekograničnih videokonferencija u području pravosuđa

SAŽETAK

ČEMU SLUŽE OVE PREPORUKE?

KLJUČNE TOČKE

Koristi videokonferencija jesu:

Potencijalna poboljšanja

No, u preporukama se navodi nekoliko područja u kojima se videokonferencije između nadležnih tijela različitih zemalja EU-a mogu poboljšati, uključujući:

Preporuke

Zemlje EU-a poziva se da poduzmu brojne mjere, uključujući:

Od radne skupine za e-pravo (e-pravosuđe) traži se da:

Komisija bi trebala:

POZADINA

Portal e-pravosuđe

DOKUMENT

Preporuke Vijeća – „Promicanje uporabe i razmjene najbolje prakse kod prekograničnih videokonferencija u području pravosuđa u državama članicama i na razini EU-a” (SL C 250, 31.7.2015., str. 1.–5.)

Posljednje ažuriranje 20.01.2016