Bolja zaštita žrtava nasilja

Žrtve nasilja, posebice nasilja u obitelji i uhođenja, mogu uživati jednaku zaštitu od prijestupnika u bilo kojoj zemlji EU-a.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima

SAŽETAK

Žrtve nasilja, posebice nasilja u obitelji i uhođenja, mogu uživati jednaku zaštitu od prijestupnika u bilo kojoj zemlji EU-a.

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uredba uvodi jednostavan postupak certifikacije, čime će se nalog za zabranu pristupa ili zaštitu izdan u jednoj zemlji EU-a brzo i lako priznati u cijelom EU-u.

Djeluje u kombinaciji s Direktivom 2011/99/EU, koja uspostavlja mehanizam što osobama koje imaju koristi od naloga za zaštitu u jednoj zemlji EU-a omogućava zatražiti europski nalog za zaštitu koji ih štiti u cijelom EU-u.

KLJUČNE TOČKE

Zaštićena osoba koja želi dobiti zaštitu u drugoj zemlji EU-a, nadležnom tijelu te zemlje EU-a dostavlja:

Valjanost potvrde u drugim zemljama EU-a ograničena je na 12 mjeseci od datuma izdavanja, čak i ako nalog za zaštitu ima dulje trajanje.

Ako je moguće, osoba koja predstavlja opasnost mora biti obaviještena o nalogu za zaštitu kako bi se potvrda izdala u skladu sa zakonom zemlje podrijetla u EU-u. Također mora biti obaviještena o izdavanju potvrde i njezinim učincima.

Ako je potrebno prilagoditi činjenične elemente potvrde kako bi nalog proizvodio učinke u zemlji EU-a, to će se učiniti u skladu s pravom te zemlje. Osoba koja predstavlja opasnost mora biti obaviještena o toj prilagodbi.

Priznavanje ili izvršenje mogu biti odbijeni na zahtjev osobe koja predstavlja opasnost ako je:

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Od 11. siječnja 2015.

Za više informacija pogledajte:

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 606/2013

19.7.2013.

-

SL L 181, 29.6.2013., str. 4. - 12.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2011/99/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskom nalogu za zaštitu (SL L 338, 21.12.2011., str. 2. - 18.).

Posljednje ažuriranje 10.06.2015