Sporazumi o izboru suda među strankama u međunarodnim transakcijama

Društva Europske unije (EU) uključena u međunarodne pravne transakcije moraju biti sigurna da će se njihov sporazum o izboru suda poštivati te da će presuda toga suda biti međunarodno priznata.

DOKUMENT

Odluka Vijeća 2014/887/EU od 4. prosinca 2014. o odobrenju, u ime Europske unije, Haške konvencije od 30. lipnja 2005. o sporazumima o izboru suda.

SAŽETAK

Društva Europske unije (EU) uključena u međunarodne pravne transakcije moraju biti sigurna da će se njihov sporazum o izboru suda poštivati te da će presuda toga suda biti međunarodno priznata.

ŠTO RADI OVA KONVENCIJA?

Ova Konvencija upravlja priznavanjem i izvršenjem presuda u sporovima nastalim zbog međunarodnih trgovinskih transakcija u kojima su stranke takvih transakcija izravnu nadležnost dodijelile sudu po svom izboru. Stranke Konvencije mogu biti države i unutar EU-a i izvan njega.

Konvencija o sporazumima o izboru suda sklopljena je 30. lipnja 2005. pod pokroviteljstvom Haaške konferencije o međunarodnom privatnom pravu.

KLJUČNE TOČKE

Konvencija se primjenjuje na ekskluzivan izbor sporazuma o izboru suda u međunarodnim građanskim i trgovačkim stvarima, ali isključuje nekoliko pitanja, uključujući:

Ekskluzivan sporazum o izboru suda mogu sklopiti dvije stranke ili više stranaka kako bi se odredilo koji su sudovi (jedan sud ili više specifičnih sudova) jedne države ugovarateljice nadležni u sporovima u vezi s određenim pravnim odnosom. Sporazum se smatra ekskluzivnim osim ako uključene strane ne specificiraju drugačije.

Određeni sud jedini je nadležan za saslušanje sporova obuhvaćenih sporazumom o izboru suda, osim ako ne odluči da sporazum nije valjan u sklopu njegova nacionalnog prava. Bilo koji drugi sud države ugovarateljice (neodabrani sud) mora obustaviti ili odbaciti postupak kojim se krši sporazum o izboru suda, osim:

Ostale države ugovarateljice moraju priznati i izvršiti izvršnu sudsku odluku određenog suda.

Kada se presuda preispituje ili kada razdoblje za preispitivanje nije isteklo, druge države ugovarateljice mogu odgoditi njezino izvršenje. Konvencijom se također utvrđuju brojne druge situacije u kojima se mogu odbiti priznavanje i izvršenje odluke. Nasuprot tome, u tekstu se također popisuju dokumenti potrebni za traženje priznavanja i izvršenja.

Konvencija strankama ugovarateljicama dopušta da iz Konvencije isključe određena pitanja. Kada je EU formalno dao svoj pristanak, izjavio je da Konvenciju neće primjenjivati na određena pitanja osiguranja.

EU je Konvenciju potpisao 2009., a ratificirao ju je 11. lipnja 2015. Konvencija posljedično obvezuje sve zemlje EU-a (osim Danske).

Interna pravila EU-a o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima reformirana su u Uredbi (EU) br. 1215/2012 (Bruxelles I) kako bi se osigurala usklađenost s Konvencijom.

Za više informacija pogledajte:

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Odluka Vijeća 2014/887/EU

4.12.2014.

-

SL L 353, 10.12.2014., str. 5.-8.

VEZANI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.-32.).

Posljednje ažuriranje 13.05.2015