Imigracija - odgovor EU-a

Europski migracijski program - COM(2015) 240 završna verzija

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Europski migracijski program (COM(2015) 240 završna verzija od 13. svibnja 2015.)

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA KOMUNIKACIJA?

Razvija set konkretnih inicijativa radi boljeg upravljanja imigracijama kako bi svaka zemlja EU-a primila svoj dio imigranata i tražitelja azila.

U suočavanju s vanjskim i unutarnjim dimenzijama migracijske politike EU-a, ovom se komunikacijom želi pojačati suradnja EU-a sa zemljama izvan bloka.

KLJUČNE TOČKE

Kratkoročni prioriteti

Trenutačno djelovanje u sprječavanju daljnjeg gubitka ljudskih života na Sredozemlju:

ojačavanje napore za potragu i spašavanje na Sredozemlju;

suzbijanje mreža kriminalnog krijumčarenja unutar kojih se ranjive migrante iskorištava;

primjenjivanje objektivnih kriterija za premještanje i preseljenje imigranata među zemljama EU-a;

blisko surađivanje s afričkim zemljama kako bi se smanjili imigracijski tokovi;

pomaganje onim zemljama EU-a koje primaju nove pridošlice.

Srednje/dugoročni prioriteti

Bolje upravljanje svim aspektima migracijske politike EU-a:

smanjenje poticaja za ilegalnu imigraciju

surađivanje sa zemljama partnericama radi suočavanja s temeljnim uzrocima koji tjeraju ljude da idu prema Europi;

uklanjanje mreža krijumčarenja i trgovine;

poboljšavanje politike EU-a o vraćanju ilegalnih migranata u njihove zemlje;

poboljšavanje upravljanja granicama

učinkovitije postavljanje postupaka upravljanja svim vanjskim granicama EU-a;

bolja upotreba tehnologije;

podržavanje postojećih graničnih kontrola;

unaprjeđenje politike EU-a o azilu

razvijanje jasnog sustava za primanje tražitelja azila kojim će se poštenije dijeliti odgovornost za njihovo primanje među zemljama EU-a;

razvijanje nove politike za zakonitu migraciju

naglasak na privlačenju ljudi s vještinama koje su potrebne EU-u u vrijeme kada se njegova radna snaga smanjuje.

Više

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Europski program sigurnosti (COM(2015) 185 završna verzija od 28. travnja 2015.)

Posljednje ažuriranje 26.08.2015