Fond za azil, migracije i integraciju (AMIF)

Ovom se uredbom uspostavlja Fond za azil, migracije i integraciju. Cilj Fonda jest doprinijeti učinkovitom upravljanju migracijskih tokova te poboljšati provedbu i razvoj zajedničke politike EU-a o useljavanju i azilu.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ.

SAŽETAK

Fond EU-a za azil, migracije i integraciju (AMIF) ima 4 glavna cilja:

Sve države EU-a (osim Danske, koja ne sudjeluje u Fondu) pripremaju nacionalne programe koji sadržavaju akcije pomoću kojih će nastojati ostvariti ciljeve postavljene u Uredbi o AMIF-u.

Primjeri djelovanja uključuju mjere potpore:

Dok je većina proračuna Fonda dodijeljena nacionalnim programima, dio se koristi za djelovanja na razini EU-a (tzv. djelovanja Unije), hitnu pomoć, Europsku migracijsku mrežu i tehničku pomoć Europske komisije.

Posebna djelovanja

Uz sredstva za nacionalne programe, države članice mogu primiti dodatni iznos za provedbu posebnih djelovanja. Ova djelovanja (popisana u Prilogu II.) od država članica zahtijevaju da međusobno surađuju i stvaraju značajnu dodatnu vrijednost za EU.

Program Unije za preseljenje

Svaka država članica svake dvije godine također može primiti dodatni iznos koji se temelji na paušalnom iznosu od 6 000 eura za svaku preseljenu osobu, a koji će se povećati na 10 000 eura za zajedničke prioritete (poput regionalnih programa zaštite) i za ranjive skupine osoba.

Proračun

Financijska omotnica za provedbu Fonda za razdoblje 2014.-2020. postavljena je na 3,137 milijardi eura u važećim cijenama.

Detalje vezane uz provedbu Fonda možete pronaći u Uredbi (EU) br. 514/2014.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EU) br. 516/2014

21.5.2014.

-

SL L 150 od 20.5.2014.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (Službeni list L 150 od 20. svibnja 2014.).

Posljednje ažuriranje 03.08.2014