Zaštita bioraznolikosti od invazivnih stranih vrsta

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se utvrđuju pravila za sprječavanje i upravljanje unošenjem i širenjem invazivnih stranih vrsta (ISV)* u EU-u.

Ovim zakonom žele se smanjiti na najmanju moguću mjeru i ublažiti nepovoljni učinci invazivnih stranih vrsta na bioraznolikost i ekosustave EU-a, kao i na zdravlje ljudi i gospodarstvo.

KLJUČNE TOČKE

Popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji

Dopuštenja

Zemlje EU-a mogu izdavati dopuštenja radi istraživanja, očuvanja izvan prirodnih staništa i medicinske uporabe vrsta navedenih u popisu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji. Za sve druge svrhe zemlje EU-a koje žele izdati dopuštenje najprije moraju zatražiti dozvolu Komisije.

Predmetne invazivne strane vrste moraju se držati i s njima se mora postupati u zatvorenom sustavu, a njihov se prijevoz obavlja u uvjetima koji isključuju njihov bijeg.

Nacionalni akcijski planovi

Unutar tri godine od uvrštenja vrsta na popis, zemlje EU-a moraju uspostaviti i provesti akcijske planove u pogledu prioritetnih putova. Time se nastoji spriječiti nenamjerno uvođenje i širenje invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost na njihovom državnom području.

Invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u regiji i zavičajne invazivne strane vrste

Invazivne strane vrste mogu dolaziti iz jedne regije EU-a i prouzrokovati probleme u nekoj drugoj regiji EU-a. Tu Komisija ima ulogu osigurati zajednički rad pogođenih zemalja EU-a u rješavanju tog problema.

Sustav nadzora

Zemlje EU-a unutar 18 mjeseci od donošenja popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji moraju uvesti sustave nadzora koji prikupljaju i evidentiraju podatke o pojavi invazivnih stranih vrsta u okolišu.

Rano otkrivanje i brzo iskorjenjivanje novih invazivnih stranih vrsta

Svaka nova pojava (prva pojava ili prva pojava nakon iskorjenjivanja) popisanih invazivnih stranih vrsta u zemlji EU-a ili u dijelu njezina državnog područja uzrokuje obvezu brzog iskorjenjivanja. Iskorjenjivanje se može postići smrtonosnim ili nesmrtonosnim mjerama.

Upravljanje široko rasprostranjenim invazivnim stranim vrstama

U roku od 18 mjeseci od objave popisa vrsta, zemlje EU-a moraju uspostaviti mjere upravljanja za invazivne strane vrste koje su već široko rasprostranjene na njihovu državnom području kako bi se štetni učinci sveli na najmanju moguću mjeru.

Te mjere mogu biti smrtonosne ili nesmrtonosne te bi morale ostati razmjerne učinku na okoliš i primjerene posebnim okolnostima u zemljama EU-a.

Obnova oštećenih ekosustava

Zemlje EU-a trebale bi provesti mjere kako bi pomogle u obnovi ekosustava koji je invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Uniji oslabila, oštetila ili uništila.

Prijelazne mjere

Ljudi smiju držati kućne ljubimce uz sljedeće uvjete:

Unutar jedne godine od njihova uvrštavanja na popis, poduzeće ili drugo trgovačko društvo može i dalje prodavati vrste sve dok zalihe ne budu iskorištene. Međutim, u roku od dvije godine od uvrštavanja na popis, vrste se smiju prodati ili predati ovlaštenoj ustanovi ili usmrtiti na human način. Ove su radnje dopuštene uz uvjet da su poduzeti svi potrebni koraci kako bi se onemogućio njihov bijeg ili razmnožavanje.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Invazivne strane vrste (ISV): biljke ili životinje koje su transportirane izvan svojeg prirodnog ekološkog opsega od strane ljudi (namjerno ili nenamjerno). Iako mnoge od tih vrsta ne opstaju, neke i prežive te zbog svoje invazivnosti prouzrokuju značajnu ekološku i gospodarstvenu štetu.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014., str. 35.–55.)

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 od 12. srpnja 2017. o ažuriranju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji utvrđenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/1141 u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 182, 13.7.2017., str. 37.–39.)

Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23.11.2016., str. 4.–104.)

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/1141 od 13. srpnja 2016. o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 189, 14.7.2016., str. 4.–8.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 2016/1141 uključene su u izvorni dokument. Ova pročišćena verzija namijenjena je isključivo dokumentiranju.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/145 od 4. veljače 2016. o donošenju formata dokumenta koji služi kao dokaz za dopuštenje koje izdaju nadležna tijela država članica omogućujući ustanovama provedbu određenih aktivnosti u vezi s invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 30, 5.2.2016., str. 1.–6.)

Posljednje ažuriranje 11.10.2017