Onečišćenje zraka iz srednjih uređaja za loženje

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva (EU) 2015/2193 o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz srednjih uređaja za loženje

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Utvrđuje pravila za kontrolu emisija sumporova dioksida (SO2), dušikovih oksida (NOx) i krutih čestica u zrak iz srednjih uređaja za loženje*, kao i pravila za praćenje emisija ugljikova monoksida (CO) iz tih uređaja.

Cilj je smanjiti moguću štetu za ljudsko zdravlje i okoliš.

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 18. prosinca 2015. Zemlje EU-a trebaju uključiti direktivu u svoje nacionalno pravo do 19. prosinca 2017.

POZADINA

Zakonodavstvom se popunjava regulatorna praznina između velikih uređaja za loženje (preko 50 MW), koji su obuhvaćeni direktivom o industrijskim emisijama, i malih naprava, kao što su grijalice i kotlovi, koji su obuhvaćeni Direktivom o ekološkom dizajnu.

Srednji uređaji za loženje upotrebljavaju se za širok spektar primjena (proizvodnja električne energije, grijanje i hlađenje za domaćinstvo / stambene zgrade, pružanje grijanja / vodene pare za industrijske procese itd.).

KLJUČNI POJAM

* Srednji uređaj za loženje: uređaj koji izgara gorivo i upotrebljava proizvedenu toplinu, s ulaznom toplinskom snagom jednakom ili većom od 1 MW i manjom od 50 MW, neovisno o vrsti goriva koje se upotrebljava.

DOKUMENT

Direktiva (EU) 2015/2193 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz srednjih uređaja za loženje (SL L 313, 28.11.2015., str. 1.–19.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.–119.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2010/75/EU uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 14.03.2016