Socijalna i gospodarska integracija Roma

Ova Preporuka Vijeća pojačava Okvir EU-a za integraciju Roma iz 2011. neobvezujućim pravnim instrumentom kojemu je cilj ubrzati napredak dajući smjernice i usmjeravajući pozornost zemalja EU-a na niz konkretnih mjera koje su ključne za učinkovitiju provedbu njihovih strategija.

DOKUMENT

Preporuka Vijeća od 9. prosinca 2013. o djelotvornim mjerama integracije Roma u državama članicama (SL C 378, 24.12.2013., str. 1. - 7.).

SAŽETAK

Ova Preporuka Vijeća pojačava Okvir EU-a za integraciju Roma iz 2011. neobvezujućim pravnim instrumentom kojemu je cilj ubrzati napredak dajući smjernice i usmjeravajući pozornost zemalja EU-a na niz konkretnih mjera koje su ključne za učinkovitiju provedbu njihovih strategija.

KLJUČNA PITANJA

Sljedeća ključna pitanja obuhvaćena su ovom Preporukom:

Na području obrazovanja, Preporukom Vijeća pozivaju se zemlje EU-a da Romima osiguraju potpun pristup kvalitetnom redovnom obrazovanju te da smanje rano napuštanje škole tijekom obrazovanja. To je ključno i za osnovnoškolsku i za srednjoškolsku razinu kao i za strukovno obrazovanje. Preporukom se utvrđuje široki raspon mjera koje mogu činiti razliku ako se pozorno planiraju i provode.

Na području zapošljavanja, Preporukom Vijeća naglašava se važnost osiguravanja jednakog postupanja i premošćivanja jaza između Roma i ostalih radnika kako bi se poboljšao položaj Roma. Osim ciljanih intervencija, kao što su posebne i individualne usluge za tražitelje zaposlenja, obraćanje pozornosti na potrebe Roma unutar glavnih politika moglo bi predstavljati značajnu razliku.

Na području zdravstvene skrbi, cilj je Preporuke dati vrlo praktične smjernice u rasponu od pružanja osnovnog osiguranja preko planiranja obitelji do programa besplatnog cijepljenja za najmarginaliziranije skupine.

Na području stanovanja, Preporukom se pozornost usmjerava prema integriranom pristupu, ukidanju prostorne izdvojenosti i promicanju nediskriminirajućeg pristupa socijalnom stanovanju. Preporukom se pozornost zemalja EU-a također usmjerava na promicanje lokalnog razvoja kojim upravlja lokalna zajednica i teritorijalnih ulaganja, a koja se također mogu podržati sredstvima EU-a.

Kada je u pitanju financiranje, Preporukom se naglašava potreba dodjele primjerenih sredstava za nacionalne i lokalne strategije i akcijske planove.

Što se tiče horizontalnih pitanja kao što su mjere protiv diskriminacije, zaštita romske djece i žena, smanjenje siromaštva te društvena uključenost i osnaživanje, Preporukom Vijeća naglašava se važnost praktične provedbe Direktive o rasnoj jednakosti (2000/43/EZ) na terenu i usmjerava se pozornost država članica da iskoriste mjerodavnu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava kao dodatnu referentnu točku za prepoznavanje nezakonitih odredbi i praksi.

Poštovanje prava Roma čvrsto je povezano s učinkovitom borbom protiv dječjeg rada, zabranom prosjačenja koje uključuje djecu, potpunom provedbom zakonodavstva vezanog uz brakove maloljetnika, borbom protiv prisilnih brakova i osnaživanjem Roma da preuzmu svoju ulogu aktivnih građana pojedine države.

Glavne politike također bi trebale imati ključnu ulogu u borbi protiv siromaštva i društvene isključenosti Roma. U tom kontekstu, Preporukom se poziva na ulaganje u ljudski kapital i politike socijalne kohezije kao i povezivanje integracije Roma s programima nacionalne reforme u državama koje imaju značajan udio romskog stanovništva.

Preporukom se detaljnije razrađuje napredak potreban da bi se uspostavile strukturne mjere za integraciju Roma kao što su: nadzor i ocjenjivanje politika, lokalno djelovanje, jačanje tijela zaduženih za promicanje jednakog postupanja, kao i uloge nacionalnih kontaktnih točaka za Rome i poboljšanje transnacionalne suradnje te poboljšala njihova učinkovitost. Također daje praktične smjernice o tome kako se bolje može postići napredak na tim područjima.

Budući da je cilj ove Preporuke pojačati učinkovitost mjera za integraciju Roma u zemljama EU-a, koja, drugim riječima, podržava uspješnu provedbu nacionalnih strategija za integraciju Roma, izvješćivanje će također biti vrlo usko povezano s Okvirom EU-a.

Informacije koje zemlje EU-a dostavljaju o mjerama usvojenima u skladu s ovom Preporukom bit će uključene u godišnja izvješća Komisije o provedbi nacionalnih strategija za integraciju Roma.

POZADINA

Romska zajednica najveća je etnička manjina u Europi. Komisija predlaže poboljšanje učinkovitosti instrumenata kojima je cilj socijalna i gospodarska integracija Roma putem dugoročnog pristupa i mjera koje uključuju više sektora (obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu skrb, stanovanje itd.).

Tijekom proteklih godina, EU je pokazao jako političko vodstvo u odnosu na zemlje EU-a koje se odnosi na integraciju Roma i uspio je zadržati integraciju Roma čvrsto na dnevnom redu EU-a i zemalja EU-a.

Godine 2011. vođe EU-a obvezale su se na „Okvir EU-a za nacionalne strategije za uključivanje Roma”. Sve zemlje EU-a stoga su razvile svoje vlastite strategije za integraciju Roma izrađene u skladu s potrebama romskog stanovništva u njihovoj zemlji. Također je uspostavljen godišnji mehanizam izvješćivanja s ciljem procjene napretka na terenu. Osim toga, EU je povezao integraciju Roma sa svojom širom agendom rasta, strategijom Europa 2020. U sklopu „Europskog semestra”, Vijeće Europske unije od 2012. godine zemljama EU-a sa značajnim udjelom romskog stanovništva izdaje preporuke o integraciji Roma specifične za svaku zemlju. Naposljetku, EU je uspio ojačati svoju financijsku potporu za uključivanje Roma ne samo u 28 zemalja EU-a nego i u zemljama uključenima u proces proširenja, dok promicanje uključivanja Roma ostaje glavni prioritet u sklopu komunikacije Komisije Strategija proširenja i glavni izazovi.

Međutim, primarna odgovornost zemalja EU-a jest promijeniti položaj marginaliziranog stanovništva te se djelovanje s ciljem podupiranja integracije Roma prvenstveno nalazi u njihovim rukama.

Jedini način postizanja tog cilja jest putem političke predanosti na najvišoj razini u svim zemljama EU-a. Na razini EU-a, Preporuka Vijeća o djelotvornim mjerama integracije Roma, jednoglasno usvojena 9. prosinca 2013., bila je vrlo važan korak u procesu ostvarivanja bolje integriranosti Roma. Njome je dodan novi instrument pravnom i političkom okruženju, no, što je važnije, ona je predstavljala jaku i zajedničku političku predanost svih zemalja EU-a jačanju njihovih nastojanja kako bi se postigla stvarna poboljšanja.

Dodatne informacije o EU-u i Romima te antidiskriminacijskom pravu dostupne su pri Glavnoj upravi Europske komisije za pravosuđe i zaštitu potrošača.

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Vijeću, Europskom parlamentu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija - Socijalna i gospodarska integracija Roma u Europi (COM(2010) 133 završna verzija od 7. travnja 2010.).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija - Izvješće o provedbi Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma (COM(2014) 209 završna verzija od 2. travnja 2014.).

Radni dokument službi Komisije uz dokument Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija - Izvješće o provedbi Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma (SWD(2014) 121 završna verzija od 2. travnja 2014.).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija - Napredak u provedbi nacionalnih strategija integracije Roma (COM(2013) 454 završna verzija od 26. lipnja 2013.).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Strategija proširenja i glavni izazovi 2013.-2014. (COM(2013) 700 završna verzija od 16. listopada 2013.).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija - Nacionalne strategije integracije Roma: prvi korak prema provedbi okvira EU-a (COM(2012) 226 završna verzija od 21. svibnja 2012.).

Radni dokument službi Komisije uz dokument Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija - Nacionalne strategije integracije Roma: prvi korak prema provedbi okvira EU-a (SWD(2012) 133 završna verzija od 21. svibnja 2012.).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija - Okvir EU-a za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. (COM(2011) 173 završna verzija od 5. travnja 2011.).

Posljednje ažuriranje 16.06.2015