Izazovi s kojima se suočavaju mladi: poboljšanje suradnje u međusektorskoj politici

Ministri zemalja EU-a suradnju kroz područja politika smatraju ključnom za rješavanje socijalnih i ekonomskih problema s kojima se suočavaju mladi ljudi.

DOKUMENT

Zaključci Vijeća o jačanju međusektorske suradnje u području politika s ciljem učinkovitog rješavanja socijalno-ekonomskih izazova s kojima se suočavaju mladi (SL C 172, 27.5.2015., str. 3.-7.)

SAŽETAK

Ministri zemalja EU-a suradnju kroz područja politika smatraju ključnom za rješavanje socijalnih i ekonomskih problema s kojima se suočavaju mladi ljudi.

ČEMU SLUŽE OVI ZAKLJUČCI VIJEĆA?

Razmatraju strategije za jačanje međusektorskog pristupa problemima mladih kako bi tvorci politika mogli učinkovitije i brže reagirati na probleme iskorištavajući na najbolji mogući način dostupna sredstva i programe EU-a u tom području.

KLJUČNE TOČKE

Međusektorska politika

Kako bi primijenile širok raspon međusektorskih politika za mlade, zemlje EU-a moraju:

Zaključcima se poziva Europska komisija da učini sljedeće:

Zaključcima se pozivaju zemlje EU-a i Europska komisija da učine sljedeće:

Prilagođeni pristupi

Potrebni su posebno oblikovani međusektorski pristupi programima kojima se rješavaju socioekonomski izazovi s kojima se mladi ljudi suočavaju.

Zemlje EU-a poziva se da učine sljedeće:

Od Komisije je zatraženo da olakša interakciju na razini EU-a između tvoraca politika za mlade i nevladinih organizacija (NVO-ova) uključenih u provedbu programa Jamstvo za mlade.

Zemlje EU-a i Komisija pozvane su da učine sljedeće:

Rad s mladima

Vijeće EU-a zahtijeva od država članica EU-a i Komisije da istaknu vrijednost rada s mladima u rješavanju izazova s kojima se mladi suočavaju putem:

Više informacija:

VEZANI DOKUMENTI

Rezolucija Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća, od 20. svibnja 2014., o planu rada Europske unije za mlade za razdoblje od 2014. do 2015 (SL C 183, 14.6.2014., str. 5.-11.)

Posljednje ažuriranje 24.09.2015