Erasmus+ – Transnacionalna partnerstva EU-a u područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1288/2013 o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Ciljevi programa Erasmus+ jesu:

KLJUČNE TOČKE

Prihvatljivost

Erasmus+ otvoren je za sve države članice EU-a, Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švicarsku, kao i zemlje kandidatkinje za pristupanje EU-u i potencijalne zemlje kandidatkinje. Partnerske zemlje, ponajprije one obuhvaćene politikom susjedstva EU-a, imat će pravo na korištenje mogućnosti studiranja i osposobljavanja te aktivnosti za mlade.

Provedba i sudjelovanje

Aktivnosti u sklopu programa Erasmus+ podijeljene su na decentralizirane (njima upravlja svaka država putem nacionalnih agencija) i centralizirane kojima upravlja Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) u Bruxellesu.

Proračun

Ukupni proračun iznosi 14,775 milijardi eura tijekom razdoblja 2014.–2020.

Podijeljen je na sljedeći način:

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.–73.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 1288/2013 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENT

Uredba (EU) 2018/1475 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni Uredbe (EU) br. 1288/2013, Uredbe (EU) br. 1293/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU (SL L 250, 4.10.2018., str. 1.–20.)

Posljednje ažuriranje 25.06.2014